PAPA BONDYE A PAPA SAN PITYE AK SEKOU NAN TOUT MOMAN SA NOU GEN DIFIKILTE (THE FATHER OF MERCIES AND COMFORTER IN OUR AFFLICTIONS, HAITIAN CREOLE VERSION)

Papa Bondye a Papa san pitye ak Sekou nan tout moman sa nou gen difikilte

Nou dwe admèt li, tout moun gen pwoblèm yo ap fè fas avèk. Epi li ka difisil, tèlman difisil. Si se yon move nouvèl sou sante ou an, yon dyagnostik ki chanje lavi ou yon maladi fatal, oubyen yon moun ki trè pwoche de ou. Li ta ka pwoblèm konpòtman yon pitit timoun oubyen yon adolesan rebèl, batay maryaj, pèt travay oubyen yon lòt kriz finansye ki ka vin agrave anpil epi pi mal chaka youn nan pwoblèm sa yo. Pou asire w, sa ka rive nan anviwònman ki sanble pi an sekirite. Konbyen plis li pral rive nan jaden misyon an, nan yon kontèks diferan de kontèks ou an, byen lwen de tout sa ki te chè ak abitye pou ou yon jou. Kote estrès ak danje yo miltipliye epi difikilte vin yon fason pou lavi a. Li jis vini ak teritwa a. Difikilte sa yo pafwa yo ka rasin nan peche nou an, neglijeans nou an oubyen iresponsablite nou an. Oubyen nou ta ka jwenn tèt nou nan mitan bal ak peche yon lòt moun. Oubyen li ka sèlman efè yon lemonn ki tonbe sou moun ki pi pwoche de nou yo. Li ka toujou afekte nou pwofondman.

Li ka ase pou voye yon moun nan depresyon oubyen yon lòt eta psikolojik ki pa an sante oubyen yon desann espirityèl ki santi tankou yon vale dezespwa ki fè nwa epi ki parèt san posiblite pou soti ladan an. Pandan moman sa yo, Bondye ka sanble byen lwen e priyè nou yo ak grinyan doulè nou yo anvan syel la ka menm santi tankou yo pa tande. Mèsi Bondye se pa sa ka a! Men, si nou onèt, li ka santi tankou sa pafwa. Kòm moun ki kwè, nou ka vrèman fè konfyans Seyè a nan tanpèt la, men li pa toujou fè li pi fasil, humanman pale. Nou menm ka jwenn tèt nou nan limit nou yo, ap kriye nan pè tankou disip yo te fè nan bato a “Seyè, sove nou! Nap mouri!”

Menm si yon sezon lapè ak trankilite ta ka rive apre (petèt), nan moman an, li ka santi kraze epi prèske twop pou nou sipòte. Gen moun ki soufri pou yon sezon, gen lòt moun ki fè fas ak li pou tout lavi yo.

“Menm lè mwen pase nan vale ki pi fè nwa a, Mwen pa pè nan anyen danje, Paske ou avèk mwen; baton ou ak baton ou pou mouton yo – yo soulaje mwen.” – Sòm 23:4

Anpil “tanpèt” nan lavi detwi tout bagay epi kite yon chemen destriksyon dèyè yo, menm jan tanpèt reyèl yo ye. Epi menm jan nan yon tanpèt reyèl, anjeneral li pran tan pou “rekonstwi” apre domaj la fin fèt. Gen kèk tanpèt ki ka chanje lavi e pou kèk, menm lam ap fini lavi yo. Anpil moun jwenn tèt yo nan chòk epi boule nan fon yo, jis rete pou yo fè dezyèm sou sitiyasyon yo an ak rasanse moso yo pandan y ap avanse bolope apre eksperyans sa a ki te traumatize epi blese yo. Sa rive chak jou pou kèk moun, pou peryòd tan diferan, yon kote kèlkeswa. Nou pa ta dwe sezi. An reyalite, nou ta dwe aprann espere pou li rive nan yon moman done si nou konprann sa Ekriti di sou nati moun ki tonbe a nan lemonn nan kote nou rete epi efè peche yo poutèt tan tout tan nou pral rete la a.

Bonnye bagay la verite se Bondye bay nou plis pase sa nou ka sipòte. Tanpri, pa fè pati moun sa yo ki di Li pa fè sa, oubyen ke Li sèlman fè sa paske Li konnen nou ka pran li (tankou si nou te vrèman gen pouvwa konsa nan tèt nou ak nan fòs pwop nou an). Si nou te ka fè bagay sa yo pou kont nou ak nan fòs pwop nou an, nou pa ta bezwen Li. Gideyon vini nan tèt mwen. (Epi pèmet mwen mwen di sa rapidman, vèrsè popilè a nan 1 Korentyen men anpil fwa yo malsite sa vle di pa sa ou ka panse li vle di.)

Seyè a pote soufrans nan lavi nou an pi souvan pase sa nou ta renmen. Men, Li gen rezon Li yo, epi nou dwe fè L’ konfyans pandan nou ladan l’. Nou dwe fè konfyans. Wi, nou ka konnen plan Bondye ak volonte Li an jeneral, men souvan plan Li yo pou nou menm kòm individi nan detail lavi nou chak jou yo pa sa fasil pou wè oswa pou konprann. Plan Bondye yo pou nou souvan byen diferan de plan nou yo.

Men, si nou tèt nou vrèman nan batay pandan nou soufri, nou ta dwe mande tèt nou sa a. Lè bagay yo vin difisil, ki lòt kote nou ka vrèman ale? Ki kote sekou nou vrèman soti? Wi, Seyè a ap sèvi ak moun kòm yon mwayen pou soulaje nou ak pou ede nou, men finalman se sèlman Li menm ki ka bay nou lapè. LAPÈ vre. Ki kote nou pral jwenn fòs nou pou nou sipòte si se pa nan nati Seyè nou an ki pa chanje, nan pwomès fidèl yo nan Kris ak lanmou Li a?

Li se Fòt Tounen nou an, Roche nou an, Boukli nou an ak Fòterès nou an kote nou kouri pou jwenn rekonfò, pwoteksyon ak lapè. Se sèlman nan Kris nou vrèman an sekirite, epi apa de Kris nou pa ka fè anyen.

Seyè a se bèje mwen an; Mwen gen sa mwen bezwen an. – Sòm 23:1

Mwen sonje sou yon imn modèn byen koni ki di bèl pawol sa yo:

Se sèlman nan Kris espwa mwen jwenn Li se limyè mwen, fòs mwen, chante mwen Kònè pye sa a, tè solid sa a Li fèm pandan sechrès ki pi chofe ak tanpèt ki pi fò Ki wotè lanmou, ki pwofondè lapè Lè pè yo kalme, lè efò yo sispann Konsolatè mwen, Tou sa mwen genyen an Isis la nan lanmou Kris la mwen kanpe

Bèl pawol ki touche, nès pa? Men, kesyon an se, èske nou kwè l’?

Èske nou vrèman kwè Li?

Èske nou vrèman fè L’ konfyans?

Èske nou vrèman kwè Li bon?

Èske nou vrèman kwè Li ap travay sou tout bagay pou byen pou moun ki renmen Li, menm lè nou pa ka wè l’?

Li enpòtan pou nou sonje ke kèlkeswa sa nou kwè, Li pral glorifye. Menm nan mitan sikonstans ki sanble pi terib yo. Men, nou ka tou repoze pandan nou rapèl Li se yon Papa byenveyan, konpasyonè, ki pa chanje e fidèl e nou ka vin pi pre Li. Nou dwe aprann pou rete nan Kris. Men souvrèn Li ak lanmou Li pou pèp Li yo pral se zòrey la kote nou pral poze tèt nou ki fatige yo.

Seyè a se fòs mwen ak boukli mwen an; kè mwen mete konfyans mwen nan li, e mwen jwenn sekou. Se poutèt sa, kè mwen kontan, e mwen remèsye L’ ak chante mwen. – Sòm 28:7

Nat ki pa chanje nan Bondye a se yon lank ki kenbe nou atache ak Roche la ki pap janm pèdi nou oubyen chase nou pandan moman difisil sa yo, ni pou jamè menm si ou nan Kris. Pandan mwen ekri sa a, anpil moun ki chè pou mwen vin nan tèt mwen. Manm fanmi proch ak fanmi nan lafwa ki ap fè fas ak kèk nan menm bagay sa yo mwen te mansyone nan kòmansman an, oswa menm pi mal nan moman sa a menm. Priez pou mwen ak pou lòt misyonè ki konnen sou tanpèt sa yo trè byen. Men, tou priez pou moun nan legliz ou an ki ap soufri. Yon vwazen, yon zanmi, oswa petètèt menm yon moun nan pwop kay ou an.

beni Bondye a ak Papa Seyè nou an Jezi Kris, Papa san limit la ak Bondye tout rekonfò a. Li soulaje nou nan tout afliksyon nou yo, pou nou menm tou nou ka soulaje moun ki nan nenpòt kalite afliksyon, gras a rekonfò nou menm nou resevwa nan men Bondye. – 2 Korentyen 1:3-4

Pou yo, se sèlman sa mwen ka di: fè L’ konfyans, fè Lwanj Li, pase tan pou kont ou an ak Pawòl Li an epi priye. Li se Papa san limit la ak Bondye tout rekonfò a, ki soulaje nou nan afliksyon nou an. Seyè a se Bèje nou an, nou gen sa nou bezwen an. Si nou pèsever, nou pral pi plis tankou Jezi lè sa fini. Epi kwè l’ oubyen pa, nou pral menm rekonesan pou tanpèt difisil men pou transformasyon sa yo nan lavi nou an. Priye.

Mwen te aprann pou mwen baze ba vag la ki pouse mwen kontre Roche nan Lajan – Charles Spurgeon

Ekri pa Antonio Salgado

THE BIBLICAL MODEL PART 3: THE SUPPORT SYSTEM OF MISSIONS

PAUL’S POWERFUL PARTNERSHIP WITH THE PHILIPPIAN CHURCH

 

And you Philippians know that in the early days of the gospel, when I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving except you alone.  

For even in Thessalonica you sent gifts for my need several times.  Not that I seek the gift, but I seek the profit that is increasing to your account. – Philippians 4:15-17

 

 

Main Theme: The book of Philippians emphasizes the importance of maintaining joy in the Lord even amidst suffering, while advancing the gospel through partnership.

 

Three key aspects of Paul’s powerful partnership with the Philippian church:

 

1. God Provides Through Partnership (Philippians 1:3-5):

I give thanks to my God for every remembrance of you, always praying with joy for all of you in my every prayer, because of your partnership in the gospel from the first day until now. – Philippians 1:3-5

Partnership = κοινωνία

Koinonía- partnership, that is, (literally) participation, or (social) intercourse, or (pecuniary/involving money) benefaction: – (to) communicate (-ation), communion, (contri-), distribution, fellowship.

 • Paul expresses his gratitude for the Philippian church’s partnership (koinonia) in the gospel.
 • Koinonia is a multifaceted term encompassing participation, fellowship, and financial support.
 • This partnership signifies their shared commitment to spreading the gospel message.

 

2. Continued Care and Commitment (Philippians 4:10-11, 4:14-16):

! rejoiced in the Lord greatly because once again you renewed your care for me. You were, in fact, concerned about me but lacked the opportunity to show it. I don’t say this out of need, for I have learned to be content in whatever circumstances I find myself. – Philippians 4:10-11

Still, you did well by partnering with me in my hardship. And you Philippians know that in the early days of the gospel, when I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving except you alone. For even in Thessalonica you sent gifts for my need several times. – Philippians 4:14-16

 

 • Paul highlights the church’s continued support and commitment to the partnership, even when opportunities to express it were limited.
 • He mentions his contentment in all circumstances, emphasizing a complete trust in the Lord and the ability to refrain from complaining about material needs. Paul makes it clear that making needs known is ok, but complaining about our circumstances is not.
 • However, he acknowledges their partnership in his hardship and their unique financial support throughout his ministry, making them an exception among other churches.

 

3. Promise of Provision (Philippians 4:17-19):

Not that I seek the gift, but I seek the profit that is increasing to your account. But I have received everything in full, and I have an abundance. I am fully supplied, having received from Epaphroditus what you provided—a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. – Philippians 4:17-19

 

 • Though Paul is grateful for their gifts, he emphasizes that his main concern isn’t his own well-being, but rather the Philippians’ spiritual growth. His words about their generosity and unwavering support echo the language used to describe sacrifices in the Old Testament, offerings pleasing to God.
 • He acknowledges their full support for his needs and expresses his abundance thanks to their gifts.
 • Lastly, Paul links their partnership to a divine promise: God will supply for all their needs based on His riches in glory in Christ Jesus.

 

This is just a bird’s eye view of a few wonderful truths found in Philippians. In this unique little book, we find an excellent biblical model for missions that we should strive for. The book reveals a remarkable partnership between Paul and the Philippian church. They shared a common goal of spreading the gospel, and this partnership manifested through mutual support, commitment, and financial contributions. Paul highlights God’s provision through their partnership, not just for himself but for them as well, promising that God will meet all their needs. This partnership serves as an example of the power of collaboration and generosity of God’s people in advancing the gospel message while maintaining joy and contentment in challenging circumstances.

With such wonderful promises, a clear command and a biblical pattern to follow, we must ask ourselves..

What else hinders us from doing the Lord’s work the Lord’s way? What are we waiting for?

 

“God’s work, done God’s way, will never lack God’s supply.” – Hudson Taylor

 

Written by Antonio Salgado

 

Please pray for our BCMS workers serving faithfully in hard places. May the Gospel continue to go forth, to God be the glory.

 

“I give thanks to my God for every remembrance of you, always praying with joy for all of you in my every prayer, because of your partnership in the gospel from the first day until now.” – Philippians 1:3-5

 

If the Lord so lies on your heart to give back to Him by supporting this ministry, you can easily donate online through PayPal. Click the donate button below to send support of any amount directly to the ministry. This is the fastest option to get funds to the mission field.

 

 

Also,

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511

You may begin sending your support to BCMS/Antonio Salgado at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.)

You can also now give to the ministry online through the new giving solution called “click and give” at the CMC website. To get started, you just need to click on the link below and register the first time. Just a simple click on the donate button on their page (see link below), and then click the “click and give icon/button”.

https://www.cmcmissions.org/donate

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above. PayPal option is the fastest way to get funds directly to the field in case of emergencies. We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field. Whatever you decide, thank you so much for praying for us. Grace and peace.

 

Project PG: A Heartfelt Plea for Yera in Piedra Gorda

Dear Friends, Mission Partners, Brothers and Sisters in Christ,

My heart draws me to share about a recent visit to Piedra Gorda, a place etched deeply in my memories. Years ago, in 2008, as a pastor’s translator, I served this community alongside the beloved brothers and sisters there. I eventually moved to the mission field full time in 2012. Even after settling in Esperanza, I continued to share preaching, teaching, and evangelism responsibilities there and in two other churches in two different towns.

Throughout the years, Piedra Gorda held a special place in my heart, especially during the early years of my arrival in the mission field. I participated in projects with visiting teams, witnessed times of hardship like Yeison’s grandmother’s passing and Yera’s struggles, and experienced the dwindling visits from foreigners who at one time came to help. Yet, the connections remained, and the people continued to be dear to me.

This recent trip held a deeper purpose. My son, Yeison, who is almost  ten years old, very bright and very aware, desired to visit his biological mother Yera and wanted to offer help to her and her caretaker Brunilda. Their needs weighed heavily on our hearts, knowing the challenges they face. So that morning, we sent a surprise video message from Yeison to Yera which brought tears to her eyes, reminding her of the son she dearly loves. It was a beautiful reunion filled with joy and tears when we arrived just a few hours later.

Brunilda pictured above cooking outside of her home.

Yera, burdened by a mental disability, gave birth to Yeison when she was 20. Although aware of him and expressing affection, she is unable to care for herself, let alone a child. By God’s grace, Yeison has been with me since infancy, a constant reminder of God’s love and the Gospel. However, a growing concern weighs heavily on me: what will happen to Yera if Brunilda, her dedicated caretaker with her own health issues, is no longer able to care for her?

Brunilda has been an extraordinary blessing to Yera, transforming her life from a state of neglect to a safer and more comfortable existence. Beyond Yera, she opened her heart and home to vulnerable children, shielding them from exploitation and harm. This community lacks safe havens for individuals like Yera, and the thought of her falling into the wrong hands is terrifying.

Seeking solutions with prayer and guidance, I envisioned building a small and affordable home for Yera near Brunilda’s home. This would ensure her safety and provide continuity of care even if unforeseen circumstances arose. Brother Freddy, a trustworthy leader in the community, has built similar homes and would be instrumental in this project.

While exploring alternative options, visiting facilities for disabled individuals left me furious and at the same time, heartbroken. Witnessing the lack of proper care and potential for abuse solidified my conviction: Yera deserves better.

Thankfully, a small plot of land in Piedra Gorda has been graciously donated, paving the way for this project. My hope is that Yeison, who already expresses concern for his mother, will be able to support her in the future when he is an adult. Building this home will offer him the opportunity to fulfill that desire and ensure Yera’s well-being, especially when needed most.

Please join me in prayer for Yera, Brunilda, and the entire community of Piedra Gorda. Pray for wisdom and guidance as we move forward with this project. Consider partnering with us through a commitment to making this vision a reality. Your support will not only benefit Yera and Brunilda but also open doors for further ministry opportunities in this precious community.

As you can see, Yera and Brunilda face a desperate situation. Building a safe haven for Yera is crucial, not only for her well-being, but also to honor Brunilda’s years of selfless care. With your generous support of $18,000, we can make this a reality. This is the price of a church van in this country. Yet for the same amount you can help us provide a home, a long term solution for Yera. Every contribution, big or small, brings us closer to our goal.

With your generous support of $18,000, we can make this a reality. This is the price of a church van in this country. Yet for the same amount you can help us provide a long term solution for Yera. Every contribution, big or small, brings us closer to our goal.

Together, we can offer Yera the security and care she needs. This wouldn’t be just any house; it will be a small, yet well-built structure designed to last for many years, ensuring comfort and safety for Yera well into the future. By contributing, you’re not just providing temporary relief, but investing in a long term solution.

Remember, Brunilda has dedicated years to caring for Yera, and ensuring her well-being even if unforeseen circumstances arise is paramount. Please consider joining us in this meaningful endeavor. Your compassion could change the course of their lives. Thank you for your prayerful consideration and generosity.

In Christ,

Antonio Salgado

I give thanks to my God for every remembrance of you, always praying with joy for all of you in my every prayer, because of your partnership in the gospel from the first day until now.– Philippians 1:3-5

 

 

“Those who pray for, and give to missions, play a crucial role just as important as the missionary on the field. We really believe that. Thank you for holding the rope for us.”

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

If the Lord so lies on your heart to give back to Him by supporting this ministry or contributing to the aforementioned project:

You can donate to this ministry online with PayPal. Click the donate button below to send support of any amount directly to the ministry. This is the fastest option to get funds to us. Click the link below for that option. To donate specifically for this project, please add a note with donation that says “Project PG”.

Also,

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511

The ministry of (CMC) serves hundreds of missionaries, but they ONLY receive the funds for us and in no way have control over how the funds are to be spent or what we are to do as a ministry, which gives room to be sensitive to the Spirit’s leading and some liberty in making needed adjustments and attending emergencies.

You may begin sending your support to the BCMS (Antonio Salgado) at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.)

You can also now give to the ministry here in the DR online through the new giving solution called “click and give” at the CMC website.

To get started, you just need to click on the link below and register the first time. Just a simple click on the donate button on their page (see link below), and then click the “click and give icon/button”.

https://www.cmcmissions.org/donate

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above. But the PayPal option is the fastest way to get funds directly to the field.

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

Whatever you decide, thank you so much for praying for us and helping this ministry. God Bless You!

 

PRAYER REQUEST FOR BCMS VENEZUELA

The Gospel work of the nationals is so important!

This is one of the many reasons I hold brothers Rafael and Leonel in such high esteem. Especially in hard places like theirs, with eminent dangers for Americans and other foreigners. The nationals can work maintaining a much lower profile and can work even better than we can with a little help.

Here is a little context on the situation in Venezuela from the U.S. government, advising citizens not to travel to Venezuela. (The same is true for brother Leonel in Haiti right now, with so much suffering and civil unrest.)

For American citizens, Venezuela is presently at a level 4 Do Not Travel Advisory.

“Do not travel to Venezuela due to crime, civil unrest, kidnapping, and the arbitrary enforcement of local laws. Reconsider travel due to wrongful detentions, terrorism, and poor health infrastructure.

On March 11, 2019, the U.S. Department of State announced the withdrawal of diplomatic personnel from U.S. Embassy Caracas. All consular services, routine and emergency, remain suspended until further notice. The U.S. government has limited ability to provide emergency services to U.S. citizens in Venezuela. U.S. citizens in Venezuela who require consular services should try to leave the country as soon as safely possible and contact a U.S. embassy or consulate in another country.

Violent crimes, such as homicide, armed robbery, kidnapping, and carjacking, are common. Political rallies and demonstrations occur, often with little notice. Demonstrations typically elicit a strong police and security force response that includes the use of tear gas, pepper spray, and rubber bullets against participants and occasionally devolve into looting and vandalism.

Reports from the Independent International Fact-Finding Mission document human rights abuses attributed to the Maduro regime, including torture, extrajudicial killings, forced disappearances, and detentions without due process and/or fair trial guarantees or as a pretext for an illegitimate purpose. Shortages of gasoline, food, electricity, water, medicine, and medical supplies continue throughout much of Venezuela. The CDC issued a Level 3 avoid non-essential travel notice on September 30, 2021, due to inadequate healthcare and the breakdown of the medical infrastructure in Venezuela. Today, the the Department has determined that there is a risk of wrongful detention of U.S. nationals by the Maduro regime.

Regime-aligned security forces have detained U.S. citizens for long periods. The Maduro regime does not notify the U.S. government of the detention of U.S. citizens and the U.S. government is not granted routine access to those U.S. citizens.

Colombian terrorist groups, such as the National Liberation Army (ELN), Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP), and Segunda Marquetalia, operate in Venezuela’s border areas with Colombia, Brazil, and Guyana.”

Please pray for our BCMS workers serving faithfully in hard places. May the Gospel continue to go forth, to God be the glory.

“I give thanks to my God for every remembrance of you, always praying with joy for all of you in my every prayer, because of your partnership in the gospel from the first day until now.” – Philippians 1:3-5

If the Lord so lies on your heart to give back to Him by supporting this ministry:

You can donate to this ministry online with PayPal. Click the donate button below to send support of any amount directly to the ministry. This is the fastest option to get funds to us. Click the link below for that option.

Also,

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511

The ministry of (CMC) serves hundreds of missionaries, but they ONLY receive the funds for us and in no way have control over how the funds are to be spent or what we are to do as a ministry, which gives room to be sensitive to the Spirit’s leading and the liberty in making needed adjustments.

You may begin sending your support to the BCMS (Antonio Salgado) at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.)

You can also now give to the ministry here in the DR online through the new giving solution called “click and give” at the CMC website.

To get started, you just need to click on the link below and register the first time. Just a simple click on the donate button on their page (see link below), and then click the “click and give icon/button”.

https://www.cmcmissions.org/donate

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above. But the PayPal option is the fastest way to get funds directly to the field.

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

Whatever you decide, thank you so much for praying for us. Grace and peace.

¿QUE SIGNIFICA CRISTO CÉNTRICO?

“Entonces él les dijo: —¡Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.” San Lucas‬ 24:25-27‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

“porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.” San Juan‬ 5:46‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Hay mucho en las redes sociales entre los cristianos que usan este término, muchos libros, sermones, canciones. ¿Pero qué significa y exactamente, y porque se usa? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Tal vez la pregunta más importante será, es bíblico darle tanto énfasis a la persona y obra de Cristo? Este tema es uno cuál es simple, pero a la vez muy profundo y tiene que ver con la teología del “cumplimiento” y es un tema que el mismo Antiguo Testamento da prioridad. Es el mensaje que Juan el Bautista predicó, Jesús y los apóstoles predicaron, y es el tema que llega al mismo corazón del evangelio. 

El Apóstol Pablo declaró que Jesús vino cuando el tiempo fue cumplido. Por lo menos esto implica que hubo un tiempo de preparación. Preparación de algo grande anticipado. En el plan de Dios progresivo, todo de lo que había sucedido tenía su propósito y meta de señalar, y exaltar a Cristo.  La era de Moisés apuntaba a este momento de cumplimiento y dio énfasis a ese momento venidero. La llegada del Hijo de Dios indicaba la culminación de ese tiempo. Hasta este punto en la historia, esto había sido la meta de TODO que había sucedido en el pasado.

El Señor prometió en varias ocasiones un Redentor, Salvador, el Mesías, el mejor y mayor profeta y dador de ley. Todos los tipos y sombras en el Antiguo Testamento eran solamente sombras del que ha de venir.  Se puede decir que nunca ha existido un verdadero rey, un verdadero, profeta, un verdadero juez, un verdadero maestro. ¡Porque en un sentido todos del pasado eran nada más que sombras del Verdadero, el Señor Jesucristo!

¡Desde Génesis a Malaquías hay algunos 353 profecías acerca de Cristo cumplidas en el Nuevo Testamento! 

La Biblia fue escrita y preservada para nosotros, ¡pero no es acerca de nosotros, las Escrituras dan testimonio de Cristo! Todas las promesas son a Él, a Cristo, y somos herederos de esas promesas por fe en Él.

“Porque todas las promesas de Dios son en él «sí», y en él «Amén», por medio de nosotros, para la gloria de Dios.” 2 Corintios‬ 1:20‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

San Agustín es que está acreditado con decir, “el antiguo está en el nuevo revelado, y el nuevo está en el antiguo ocultado”.

Desde Génesis vemos en el protoevangelio, la primera promesa de redención, que se cumplió en la cruz.

“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.” Génesis‬ 3:15‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

En Deuteronomio vemos la promesa de un profeta como Moisés… Pero mejor, mayor.

“»Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos; a él oiréis.” Deuteronomio‬ 18:15‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

En el Nuevo Testamento vemos El Padre decir lo mismo de una nube de gloria en la transfiguración.

“Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí; si quieres, haremos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.» Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: «Levantaos y no temáis.» Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo.” San Mateo‬ 17:3-8‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Moisés y Elías, quienes siempre han representado a la ley y los profetas, en este instante muy significante, desaparecen y el texto dice que alzaron los ojos ¡y no vieron a nadie, sino a Jesús solo! ¡A él oíd! Esto es el mensaje de la Biblia. ¡Jesús es el verdadero Profeta, el verdadero, Rey, el verdadero Maestro, el verdadero Juez, el Sumo sacerdote del mejor y nuevo pacto basado en mejores promesas, y el verdadero y mayor dador de la ley, Su ley!

Todo punta hacia Cristo, los sacrificios, el templo, el tabernáculo, el sábado, y podemos escribir ejemplos innumerables de los tipos y sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo lo declara con más claridad.

Cristo está..

“sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.” Efesios‬ 1:21‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Cristo es..

“Él, que es el resplandor de su (Dios) gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder…” Hebreos‬ 1:3‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

¡Es Cristo que sostiene todo en la creación!

En Cristo-

 “fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.” Colosenses‬ 1:16-17‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.”  San Juan‬ 1:3‬ RVR95‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

¡Cristo es todo! Y en la infinita sabiduría de Dios el Padre, Él lo decretó así y El Espíritu lo glorifica y nos guía hacia Él.

Como cristianos, debemos también ser Cristo céntricos, porque Cristo es el centro de todo, y en la Palabra de Dios es así.  Y si Cristo es el centro de la Biblia (Y el universo) entonces debe ser el centro de nuestras vidas también. Nuestra nueva identidad está en Él y en todo momento debemos adorar y dar gracias que por la fe, y con un corazón humilde podemos acercarnos a este Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien merece toda honra y gloria y poder por los siglos de los siglos, amén.

El gran misterio en todo esto es esta hermosa verdad:

Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. -Romanos 5:8

Arrepiéntete de tu pecado y de confiar en ti mismo.  Ven a Cristo, crea en Cristo, confía en Cristo.  Tendrás paz con Dios, perdón de tus pecados, descanso para tu alma. Centre tu vida en Cristo, porque Él verdaderamente es el centro de todas las cosas.

Escrito por Antonio Salgado, misionero en la República Dominicana

Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes.  En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría,  porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora.

– Filipenses 1:3 – 5

If the Lord so lies on your heart to give back to Him by supporting this ministry:

You can donate to this ministry online with PayPal. Click the donate button below to send support of any amount directly to the ministry. This is the fastest option to get funds to us. Click the link below for that option.

Also,

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511

The ministry of (CMC) serves hundreds of missionaries, but they ONLY receive the funds for us and in no way have control over how the funds are to be spent or what we are to do as a ministry, which gives room to be sensitive to the Spirit’s leading and the liberty in making needed adjustments.

You may begin sending your support to the BCMS (Antonio Salgado) at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.)

You can also now give to the ministry here in the DR online through the new giving solution called “click and give” at the CMC website.

To get started, you just need to click on the link below and register the first time. Just a simple click on the donate button on their page (see link below), and then click the “click and give icon/button”.

https://www.cmcmissions.org/donate

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above. But the PayPal option is the fastest way to get funds directly to the field.

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

Whatever you decide, thank you so much for praying for us. Grace and peace.

EL PRIORISMO Y EL HOLISMO EN LAS MISIONES ¿POR QUÉ NO AMBOS?

MISIONES BÍBLICAS Y LA RELEVANCIA DE CARL F. H. HENRY 

A lo largo de la historia, en medio de hambrunas, plagas y persecuciones, la iglesia ha enfrentado muchos desafíos. Especialmente cuando se trataba de cómo manejar dos cosas, la proclamación del evangelio y ayudar a los necesitados de la sociedad en medio de eso. Estas controversias en las misiones no son nuevas. Cuando la puerta del ministerio se abrió a los gentiles en el libro de los Hechos, las cosas se complicaron aún más después de que Pablo y Bernabé enfocaron su atención en los gentiles en su trabajo misionero. Por supuesto, el contexto del debate en Hechos 15 fue determinar si los gentiles deben o no guardar la ley y ser circuncidados. Pero es generalmente cierto que, al cruzar la brecha cultural, habrá desafíos en la proclamación del Evangelio y para algunos, en la identificación de los detalles del papel de la iglesia con respecto a los problemas sociales y la contextualización. No hay escasez de personas perdidas o sufrientes a nuestro alrededor, y por lo tanto, ciertamente no ha cambiado hoy.

En todo caso, el problema solo se ha agravado a lo largo de los siglos a medida que los diferentes contextos culturales continúan siendo penetrados con la luz del Evangelio. Es hermoso e inspirador saber que el Evangelio se está llevando a los lugares más oscuros y difíciles, pero también conlleva desafíos reales para enfrentar y las necesidades cada vez mayores. Especialmente cuando se trabaja con los pobres. Puede ser un trabajo difícil, y de alguna manera es más fácil predicar que ensuciarse las manos para servir entre los indefensos de la sociedad en el frente. Pero no la conciencia de todos les permitirá ser oyentes de la Palabra solo cuando se encuentren cara a cara con las grandes necesidades de otros portadores de la imagen de Dios. Y las preguntas sobre qué deben hacer o no exactamente los misioneros han entrado en el debate en repetidas ocasiones. Por lo tanto, esta es una controversia que ciertamente me llama la atención. Es el debate aparentemente interminable entre lo que se conoce como priorismo y holismo.

 

Definiendo los términos

Debemos admitir que la iglesia no siempre ha hecho muy bien en matizar las cosas en el pasado, especialmente al desarrollar una teología que permita adecuadamente ambos lados de un problema como este. Pero antes de profundizar en el asunto en cuestión, quizás deberíamos tomarnos un tiempo para definir los términos un poco mejor. Dependiendo de con quién hable, las personas pueden tener algunas ideas diferentes cuando usan las mismas palabras. ¿Qué es exactamente el priorismo y qué es el holismo? ¿Son esas las dos únicas opciones?

En un artículo del Judson Center, Jay Flinn resume la historia del debate evangélico de la misión holística. Él escribe: “En las décadas siguientes, se ha escrito mucho sobre el tema de la misión holística. La mayor parte de lo que se ha escrito se puede resumir en tres posiciones principales relacionadas con la relación de evangelismo y acción social en la misión. Una posición conserva el énfasis en el evangelismo y la plantación de iglesias con poca consideración a la acción social. Una segunda posición sigue el modelo de evangelismo de Stott como la misión principal con la acción social cristiana como socio secundario. La tercera posición considera la acción social como una misión igual al evangelismo. Si bien existen variantes para estas posiciones y se pueden usar diferentes términos para describirlas, las variantes se definen en última instancia por la relativa prioridad y la relación de evangelismo y acción social entre sí”.

 

Entendiendo el Priorismo

Por un lado, del tema, hay quienes dicen que el Evangelio (y algunos incluyen plantar iglesias con eso) siempre debe ser lo principal. Y tienen razón, muy bien debería ser. Una declaración clásica sobre priorismo de Donald McGarvan afirma: “Una multitud de empresas excelentes nos rodean. Tan grande es el número y tan urgentes los llamados, que los cristianos pueden fácilmente perderse entre ellos, viéndolos a todos igualmente como una misión. Pero al hacer el bien, pueden fallar de lo mejor. Al ganar los preliminares, pueden perder el juego principal. Pueden tratar una picazón problemática, mientras el paciente muere de cólera. La cuestión de las prioridades no se puede evitar “.

Él hace un punto válido. Aquellos que se aferran al priorismo temen que algunos que se aferran a un enfoque más holístico hayan hecho del Evangelio una cuestión secundaria. Aunque debemos reconocer que es cierto para algunos, también debemos tener cuidado con la generalización imprudente. Pero gran parte de la confusión se debe a que las palabras reinventadas significan cosas distintas de lo que originalmente significaban. Esto solo enturbia aún más las aguas teológicas, causando confusión en lugar de ayudar a aclarar el tema. En estos días, muchas palabras como evangelismo, evangelio y misión pueden significar cosas diferentes de lo que solían ser. Por lo tanto, es importante que examinemos estos términos bíblicamente, de lo contrario no tienen límites en cómo se usan y pierden todo significado real.

Lo más probable es que sea el resultado a lo largo del tiempo de lo que se conoce como “deriva de la misión”. El CEO de Edify dijo: “Es la excepción de que una organización se mantiene fiel a su misión. El curso natural, la desafortunada evolución natural de muchas misiones originalmente centradas en Cristo, es ir a la deriva ”.

En un número de Evangélicas Misiones Trimestrales, se publicó un “simposio” en el que “se pidió a cinco líderes que expresaran sus puntos de vista sobre la relación entre proclamación y acción social, y solo uno presentó una aproximación a la posición prioritaria”. Esto es bastante desafortunado considerando que antes del primer Congreso de Lausana en 1974, el priorismo era la opinión dominante entre los evangélicos. Sin duda, los asuntos eternos tienen prioridad sobre los asuntos temporales.

Son correctos en su manera de mantener el evangelio como el foco principal de la misión. Pero para algunos en el extremo del espectro (prioristas estrictos), lamentablemente se ha convertido prácticamente en lo único que hacen. Este es un agujero enorme en su posición. Debido a esta falta en la teología de algunos quienes se aferran al priorismo, a menudo son acusados ​​de descuidar el mandamiento de amar a su prójimo en su intento de centrarse en el Evangelio. Estoy de acuerdo en que el Evangelio es la prioridad y debe estar en la parte superior de la lista para todos nosotros. Sin embargo, irónicamente, muchos de los que dicen ser apasionados por Cristo pueden aislarse de las comunidades a las que intentan llegar mostrando poco interés en su condición humana temporal de sufrimiento. Muchos lo interpretan como una falta de amor, no solo por la perspectiva opuesta, sino también por la comunidad perdida que siempre está mirando. Por lo tanto, no deberíamos ser tan rápidos para descartar por completo todo el enfoque holístico del ministerio. Algunas de las acusaciones a los prioristas estrictos son justas y deben abordarse. Pero siempre recordando que existen otras opiniones más equilibradas entre estas dos posiciones. John Stott finalmente cambió sus puntos de vista a favor de un enfoque más equilibrado de la Gran Comisión.

 

Entendiendo el holismo

En el otro lado del tema, hay quienes toman una misión más holística. Afirman creer y predicar el Evangelio también, lo que puede hacer que las cosas que dicen parezcan algo ambiguas. C. René Padilla, quien fue muy influyente al convencer a muchos de adoptar un enfoque holístico de la misión, dijo lo siguiente:

“La misión holística es una misión orientada a satisfacer las necesidades humanas básicas, incluida la necesidad de Dios, pero también la necesidad de comida, amor, vivienda, ropa, salud física y mental, y un sentido de dignidad humana. Además, este enfoque tiene en cuenta que las personas son seres espirituales, sociales y corporales, hechos para vivir en relación con Dios, con sus vecinos y con la creación de Dios. En consecuencia, presupone que no es suficiente cuidar el bienestar espiritual de un individuo sin tener en cuenta sus relaciones personales y su posición en la sociedad y en el mundo. Como Jesús lo vio, el amor a Dios es inseparable del amor a nuestro prójimo “.

En mi opinión, no está equivocado al decir que el amor a Dios es inseparable del amor a nuestro prójimo. Dentro de este campo hay quienes son acusados ​​de tener otro Evangelio, un evangelio de “justicia social”. Y para estar seguros, hay algunos en este campamento que no están muy centrados en el evangelio. En el peor de los casos, pueden ser de naturaleza casi completamente humanitaria con poca o ninguna enseñanza bíblica del Evangelio o del sonido. Algunos están distraídos y descuidan el verdadero evangelismo bíblico. Sin embargo, hay algunas cosas que un priorista estricto puede aprender de ellos. Usualmente son muy activos en servir a sus comunidades, alimentar a los pobres, defender a los débiles y los necesitados y hacer el bien a su familia de fe y a sus vecinos fuera de la iglesia. Aunque el evangelio es un asunto eterno y de mayor peso, al menos debemos admitir que estas son cosas buenas e importantes y no deben ser ignoradas. Y no todos los que adoptan un enfoque holístico de la misión se ajustan a la descripción de “guerreros de la justicia social” o no estarían completamente de acuerdo en una categoría u otra. Entonces, a medida que avanza el debate, la línea continúa pareciendo borrosa para algunos sobre cómo exactamente estas dos cosas deben encajar correctamente.

 

¿Una alternativa?

Debemos ser conscientes y estar dispuestos a admitir los peligros de una posición extrema en ambos lados. Esta es simplemente una de las muchas áreas de nuestra teología donde debemos aprender a vivir en la tensión y encontrar una manera de reconciliar las dos ideas, ya que ambas tienen bases bíblicas. Ciertamente no queremos caernos a ambos lados del caballo, por así decirlo. Hacerlo, creo, sería caer en algún tipo de error u otro. Debemos encontrar un mayor equilibrio bíblico, y aquí es donde Carl F. H. Henry es extremadamente útil.

 

Sus credenciales

Carl Henry es más relevante cuando se trata de esto por muchas razones. Él mismo dijo que era, de hecho, un priorista, pero que también mantenía la necesidad de la preocupación social. Henry fue uno de los arquitectos fundadores del movimiento evangélico moderno de EE. UU., Y probablemente ha dicho y escrito más sobre el tema que nadie, siendo él mismo extremadamente influyente, “llamando a los evangélicos a diferenciarse del fundamentalismo separatista y reclamar un papel para influir en la cultura americana más amplia. Participó en la creación de numerosas organizaciones evangélicas importantes, incluidas la Asociación Nacional de Evangélicos, el Seminario Teológico Fuller, la Sociedad Evangélica Teológica, la revista Christianity Today (de la cual fue editor fundador) y el Instituto de Estudios Cristianos Avanzados. El Instituto Carl F. H. Henry para la Participación Evangélica en el Seminario Teológico Bautista del Sur y el Centro Carl F. H. Henry para la Comprensión Teológica en la Universidad Internacional Trinity buscan continuar su legado “. Su visión de la necesidad de competencia teológica y compromiso cultural sigue siendo una de las alternativas más vibrantes en nuestros días. Era conocido por su compromiso con los rigores teológicos, su compromiso activo con los problemas sociales apremiantes de nuestros días, pero también por tener un compromiso inquebrantable con el evangelio de Jesucristo. Su libro “La conciencia inquieta del fundamentalismo moderno” (1947) fue una respuesta al movimiento fundamentalista separatista que sin darse cuenta se convirtió en un obstáculo para su propia causa de alcanzar a los perdidos con el Evangelio.

Henry habló elocuentemente sobre lo que durante mucho tiempo ha sido disputado por teólogos y misiólogos. El propio Henry había dicho que “estas tensiones ahora irritan a la iglesia como nunca antes en la historia reciente”. El tema ha generado mucha división entre los evangélicos, especialmente desde la controversia fundamentalista-modernista de principios del siglo XX.

En un ensayo sobre Carl Henry y su modelo “regenerativo” de evangelismo y preocupación social, Jerry M. Ireland cita: “El fundamentalismo respondió a la agenda social centrada en el ser humano de la teología liberal al retirarse principalmente del compromiso cultural y la acción social. En lugar de desarrollar una respuesta bíblicamente más equilibrada a los problemas sociales. Desafortunadamente, el fundamentalismo tendió a truncar la reverencia temporal del evangelio a favor de un enfoque exclusivo en asuntos eternos “.

 

Su modelo regenerativo

Hay mucho que aprender de Henry. Como señala Irlanda, Henry asocia estas dos tareas de la iglesia de una manera similar a C. H. Dodd, distinguiendo la palabra didache de kerygma. En las enseñanzas de Dodd, señala que “kerygma representa el mensaje único de salvación de la iglesia”. La proclamación del evangelio. Mientras didache, dice, “se refiere a las enseñanzas de la iglesia y las demandas éticas de las Escrituras”.

Henry creía que el kerygma se relaciona especialmente con el cumplimiento de la Gran Comisión. Kerygma es necesario porque es el medio que Dios usa para dar a conocer Su voluntad y el evangelio. Didache es necesario porque es el proceso de enseñanza que es esencial para la formación moral de una persona. Las enseñanzas de las Escrituras que Dios usa para traer crecimiento espiritual. Pero sin kerygma primero (proclamación del evangelio), no puede haber didache (discipulado). Y aunque kerygma y didache son ambos necesarios, no son necesarios de la misma manera.

 

Orden bíblica

La preocupación es buena, hacer y mantener el evangelio como la prioridad. Sin embargo, con un vistazo rápido a los imperativos en las Escrituras, la vida de Cristo y el ejemplo del apóstol Pablo, uno tendría dificultades para presentar el caso de que la preocupación por la condición humana sufriente de nuestro prójimo y la generosidad hacia ellos era algo opcional. Jesús tuvo compasión por las multitudes, Pablo dijo que estaba ansioso por ayudar a los pobres, y hay muchos otros ejemplos de por qué debemos hacer el bien a la familia de fe y a nuestro prójimo. A continuación se presentan solo algunos del Antiguo y Nuevo Testamento.

 

Evidencia del Antiguo Testamento

El generoso será bendito, Porque da de su pan al pobre. (Proverbios 22.9 NBLA)

El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, Pero el que se apiada del necesitado lo honra. (Proverbios 14.31 NBLA)

El que cierra su oído al clamor del pobre, También él clamará y no recibirá respuesta. (Proverbios 21.13)

(Para más ejemplos miren a Proverbios 14.21, 29.7, 31.8-9, Ezekiel 16.49)

 

Evidencia del Nuevo Testamento

 En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir”». (Hechos 20.35 NBLH)

Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. (Gálatas 2.10 NBLH)

Al que te pida, dale; y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. (Mateo 5.42 NBLH)

 La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. (Santiago 1.27 NBLH)

(Para más ejemplos miren a 1 Juan 3.17-18, Lucas 14.12-14, 12.32-34, 3.11)

 

La lista puede seguir y seguir y seguir …

 

También existe la evidencia de la historia a considerar. El impacto de la iglesia primitiva continúa siendo visible en la civilización occidental de hoy. Los historiadores señalan que “en la Edad Media, el cristianismo transformó las sociedades para mejor y continúa influyendo en la cultura dondequiera que se extendieron sus enseñanzas. La caridad alentada por las enseñanzas bíblicas (Lucas 10.30-37) eventualmente llevó a la fundación de hospitales, orfanatos, hogares para ancianos y cuidado de los pobres, los hambrientos y las personas sin hogar. Incluso muchas de las universidades más grandes y prominentes de nuestros días se fundaron originalmente para propósitos cristianos”. La tendencia de la iglesia a extender la compasión a los que sufren y los necesitados a su alrededor a lo largo de la historia, fue simplemente fruto de los cristianos que viven una vida transformada llena del Espíritu en obediencia a las Escrituras. Vivieron imitando el ejemplo de Cristo, motivados por el amor a Aquel que nos amó primero, y que se entregó sacrificialmente por nosotros. ¿De qué manera esto sería algo malo? Y con las Escrituras y la historia que atestiguan el patrón de audaz proclamación del Evangelio Y compasión y generosidad hacia los demás, ¿por qué sería diferente para la iglesia hoy?

No hay necesidad de debatir si la iglesia debe ser generosa o no con la familia de fe, pero por alguna razón hay personas que piensan que no debemos distraernos con problemas sociales o invertir demasiado tiempo o dinero en mostrar compasión. a otros portadores de imágenes que sufren. Henry ciertamente tuvo una elocuencia única sobre él a la hora de reconciliar este tema. A veces parecía hablar el idioma de ambos campos. Se aferró a mantener el Evangelio como una prioridad, pero manteniendo la preocupación social como algo importante y necesario.

No hay necesidad de debatir si la iglesia debe ser generosa o no con la familia de fe, pero por alguna razón hay personas que piensan que no debemos distraernos con problemas sociales o invertir demasiado tiempo o dinero en mostrar compasión. a otros portadores de imágenes que sufren. Henry ciertamente tuvo una elocuencia única sobre él a la hora de reconciliar este tema. A veces parecía hablar el idioma de ambos campos. Se aferró a mantener el Evangelio como una prioridad, pero manteniendo la preocupación social como algo importante y necesario.

Es importante tener en cuenta que aunque su modelo (el de Henry) sostuvo ambos puntos de vista según fuera necesario, no significa que ambos fueran iguales. Henry fue una crítica de las falacias liberales y seculares con respecto a la benevolencia de Dios. En el libro Controversias en las misiones, Jerry M. Ireland escribe que “Henry encuentra un motivo de preocupación entre las tendencias liberales y seculares … y advierte contra el evangelismo confuso y la preocupación social, o de reducir el evangelismo a simplemente atacar los males sociales o políticos. Hacerlo es cometer el último acto de falta de amor, ya que descuida la mayor necesidad de la humanidad, a saber, la redención personal y la regeneración sobrenatural “.

Jerry M. Ireland también hace una distinción importante cuando dice que está “ligeramente fuera de lugar decir que el evangelismo y la preocupación social son dos alas del mismo pájaro, o dos caras de la misma moneda”. Porque incluso la Escritura nunca iguala estas dos cosas de una manera tan abiertamente paralela, a pesar de que la Escritura defiende la necesidad y la importancia de ambas “. Debemos trabajar y vivir en la tensión que existe allí.

Al comprender las diferencias en kerygma y didache, se hace evidente por qué la proclamación del evangelio debe ser una prioridad en las misiones. Deberíamos querer que más personas vengan a Cristo. Como resultado de hacer discípulos, eventualmente se plantarán más iglesias. E históricamente, la iglesia ha sido un medio por el cual el bien se desborda naturalmente en el mundo que la rodea. Es una gracia de Dios, un beneficio de simplemente vivir cerca del pueblo de Dios. Sin embargo, lo que sucede en algunas iglesias es que el enfoque se vuelve mucho más interno, a lo que sucede dentro de las cuatro paredes de un edificio, y menos tiempo que la sal y la luz para quienes los rodean. La evidencia de esto se ve en lo poco que se designa para la benevolencia en los presupuestos de la iglesia local promedio.

Yo conozco personalmente a misioneros que se dieron cuenta del desequilibrio en sus ministerios de una estricta visión prioritaria y en realidad perdieron el apoyo de algunas iglesias, cuando debido a una “conciencia incómoda” (como lo llamaría Henry), se involucraron más para ayudar a satisfacer las necesidades de aquellos a quienes sirvieron además de la predicación y la enseñanza regulares. Fueron rechazados por algunos partidarios que eran prioritarios estrictos cuando adoptaron un enfoque más holístico para participar más en sus comunidades. Cuando un misionero decide obedecer las Escrituras en ambas áreas en amor por su próximo, y en realidad pierde el apoyo de las iglesias, esto no solo es trágico, ¡es una locura! El evangelio siempre debe seguir siendo lo principal, por supuesto, pero también debemos aprender a caminar en las buenas obras que nos prepararon (Efesios 2.10.) Se nos dice que amemos, pero no solo de palabra, sino de hecho también (1 Juan 3.18), y que nuestra fe sin obras está muerta. (Santiago 2.26)

 

¿Por qué no las dos cosas?

La pregunta es, ¿por qué no ambos? Carl Henry se consideraba un priorista, pero claramente creía y enseñaba que ambas eran tareas necesarias de la iglesia. Es posible predicar un Evangelio bíblico, con un énfasis importante en la evangelización, entrenando líderes y discipulado, al mismo tiempo que sirve a su comunidad, mostrando compasión por el sufrimiento siempre que sea posible. Es bastante desafortunado cuando quienes luchan por tratar de mantener un mejor equilibrio son acusados ​​de un “Evangelio social” cuando no se descuida la proclamación del evangelio, simplemente se agrega un mandato bíblico que faltaba. Estamos llamados a ser sal y luz, haciendo buenas obras para que otros puedan glorificar a nuestro Padre en el cielo. Después de todo, una fe genuina no es meramente intelectual y pasiva, sino una fe activa y activa.

Pero Ireland hace un punto que vale la pena recordar cuando se discuten estos temas. Él dice que “es importante que distingamos el evangelio en sí mismo de las demandas del evangelio y evitemos confundir los dos si queremos ser fieles a las Escrituras. Cuando se hace esto, podemos abogar por la prioridad del evangelismo y por una sólida preocupación social cristiana “.

También usa una ilustración útil de la vida cotidiana para demostrar esto. Él dice: “Imagínese si tuviera que ir a un banco para hacer un depósito para pagar sus facturas. Ir al banco sería la prioridad. Porque si el cheque no se deposita, las facturas no se pueden pagar. Claramente, una cosa es una prioridad y debe tener lugar primero, pero ambas siguen siendo necesarias. Debo depositar mi cheque y debo pagar mis facturas. Lo segundo depende de que lo primero ya haya sucedido y la prioridad de lo primero no hace que lo segundo sea opcional”. Es similar a esto con evangelismo y preocupación social.

Hacer del evangelismo una prioridad no debe significar descuidarnnos en los actos de compasión. Tampoco un enfoque holístico tiene que significar la negligencia del evangelismo, de ninguna manera. En este punto, los términos priorismo y holismo han adquirido tanto equipaje y significados diferentes que casi se han vuelto inútiles, especialmente cuando no se puede acordar lo que significan.

Hacer del evangelismo una prioridad no debe significar descuidarnnos en los actos de compasión. Tampoco un enfoque holístico tiene que significar la negligencia del evangelismo, de ninguna manera.

Pero cuando se trata de dar a conocer a Cristo a través del evangelismo audaz y mostrar compasión y amor a nuestro prójimo, digoque esto es el cristianismo bíblico del Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué no ambos?

Autor- Antonio Salgado Jr.

Director Biblical Christian MIssionary Society

I give thanks to my God for every remembrance of you, always praying with joy for all of you in my every prayer, because of your partnership in the gospel from the first day until now.

– Philippians 1:3-5

Bibliografía

 1. SCOTT MOREAU. Mission and missions. ED A. SCOTT MOREAU. Evangelical dictionary of world missions. Grand Rapids. Baker Academic, 2000. 
 2. CHRISTOPHER R. LITTLE. The case for prioritism. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 671-672. ISBN: 978-0-87808-892-8
 3. CHRISTOPHER R. LITTLE. The case for prioritism. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 643. ISBN: 978-0-87808-892-8
 4. CHRISTOPHER R. LITTLE. The case for prioritism. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and  practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1112. ISBN: 978-0-87808-892-8
 5. CHRISTOPHER R. LITTLE. The case for prioritism SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 684. ISBN: 978-0-87808-892-8
 6. Wikipedia. Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_F._H._Henry
 7. JERRY M. IRELAND. Concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1129-1130. ISBN: 978-0-87808-892-8
 8. JERRY M. IRELAND. Concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1134. ISBN: 978-0-87808-892-8
 9. JERRY M. IRELAND. Concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1380. ISBN: 978-0-87808-892-8
 10. JERRY M. IRELAND. Concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1134. ISBN: 978-0-87808-892-8
 11. TOMMORROW’S WORLD. How “Christianity” changed the world. Disponible en https://www.tomorrowsworld.org/magazines/2016/november-december/how-christianity-changed-the-world
 12. JERRY M. IRELAND. Carl F. H. Henry’s regenerational model of evangelism and social concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1288-1296. ISBN: 978-0-87808-892-8
 13. JERRY M. IRELAND. Carl F. H. Henry’s regenerational model of evangelism and social concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1296-1303. ISBN: 978-0-87808-892-8
 14. JERRY M. IRELAND. Carl F. H. Henry’s regenerational model of evangelism and social concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1387-1394. ISBN: 978-0-87808-892-8
 15. JERRY M. IRELAND. Carl F. H. Henry’s regenerational model of evangelism and social concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1394-1402. ISBN: 978-0-87808-892-8

 

 

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

If the Lord so lies on your heart to give back to Him by supporting this ministry:

You can donate to this ministry online with Paypal. Click the donate button below to send support of any amount directly to the ministry. This is the fastest option to get funds to us. Click the link below for that option.

https://www.paypal.me/SalgadoDRMission?locale.x=es_US

Also,

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511

The ministry of (CMC) serves hundreds of missionaries, but they ONLY receive the funds for us and in no way have control over how the funds are to be spent or what we are to do as a ministry, which gives room to be sensitive to the Spirit’s leading and the liberty in making needed adjustments.

You may begin sending your support to the BCMS (Antonio Salgado) at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.)

You can also now give to the ministry here in the DR online through the new giving solution called “click and give” at the CMC website.

To get started, you just need to click on the link below and register the first time. Just a simple click on the donate button on their page (see link below), and then click the “click and give icon/button”.

https://www.cmcmissions.org/donate

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above. But the Paypal option is the fastest way to get funds directly to the field.

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

Whatever you decide, thank you so much for praying for us and helping this ministry. God Bless You!

Salgado DR Mission Newsletter

Dear friends, mision partners, brothers and sisters in Christ,

Forgive the lengthiness of this month’s update. As we draw to the end of one year and enter another, we reflect on everything that we have experienced, the good and the bad and we feel compelled to take the time to express our gratitude to those who the Lord has used to provide for our family and every ministry need met. We are extremely grateful for each and every person who has taken time out to pray for this ministry, for the church, for our family. Especially those who take the time to personally reach out to us on occasion for much needed encouragement.  For every person who has donated any amount throughout the year. Thank you, we love and appreciate your love for the Lord and the desire to be involved in mission work.

Anyone who has followed us for any length of time has probably read in a newsletter, or a post on social media, or maybe has heard me in person speaking somewhere say that, “Those who pray for and give to missions play a role just as important as the missionary on the field.”  I say it often, especially when doing some speaking back home or talking missions with anyone. I say it a lot because we really believe that. The church or person who gives any amout faithfully over time, or the grandmother who wakes up early every morning to pray for the missionaries that she has pictures of or names of on her fridge. Both play a crucial role in this long term partnership in the Gospel we call mission work.

When it comes to funding a missionary, some would say very simply that if it’s God’s will He will provide, and they take the position of not seeking to share needs or raise money. They firmly believe that in this way they are truly trusting the Lord. That’s fine, if it is their conviction, and I believe that if it’s God’s will then He will provide too. But to leave it so simplistic would really be to miss something important on the other side of the same coin. Something clearly revealed in the Scriptures that should not be avoided. We understand and believe that God has ordained all things, absolutely. But He has also ordained the means by which to reach those ends. One confession puts it well when speaking on the decree of God. It says that: 

“God hath decreed in himself, from all eternity, by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably, all things, whatsoever comes to pass; yet so as thereby is God neither the author of sin nor hath fellowship with any therein; nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established; in which appears his wisdom in disposing all things, and power and faithfulness in accomplishing his decree.   

And it wouldn’t take long reading through the epistles before you would start to notice a couple of things:

First, Paul absolutely depended on God and prayed expecting God to answer, and God often did. 

At the same time we see other examples of Paul making his needs known to the churches. He also expected the brethren to help him with his needs and the needs of others. Both are true and they go together.

Yes, at times he worked with his hands out of a conviction and even necessity. In Philippians he writes that at one time “in the early days of the gospel, when I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving except you alone.” (Philippians 4:15) This is incredibly astounding. Consider the great Apostle Paul, the Apostle to the gentiles, the great missionary. Now consider churches that he himself and perhaps others had planted, unwilling to give or help Paul so that the Gospel may go forth in other places?! If we lost all of our support, and only one (fairly young) church supported us, we would have to do the same. We too have had to do a little tent making  as of late until we acquire some new mission partners to help ease the burden of new needs and to prepare for future plans we have. But that hasn´t always been the case.

One realistic downside of bivocational missionaries to consider, is that it is easy to become overloaded and overwhelmed, and hence comes the possibility of becoming less effective and their longevity on the field may then soon be in play. Unless somehow, they had established in the past a business, or a high paying career before they moved to a foreign mission field, and they were able to somehow keep it going and make money for their family and ministry without sacrificing all of their time. But those are exceptions, and often bivocational missionaries usually end up spending less time working for the Lord (of course everything we do is unto the Lord, but I mean specifically mission work and ministry here) and more time working just to survive and make ends meet. 

And as the Lord opens more doors, it also comes with more expenses and needs. In the past we taught English at another school free of charge for almost two years. We still even recently have helped that school. But there are seasons of life and ministry when you just do what you gotta do. So we are teaching at another school now. We are willing to do it and even enjoy it in many ways. Sure it is a blessing and the opportunities to share the Gospel are many. But, add a wife and children in that mix of a very demanding work load, both in ministry and secular work, and you will eventually have a recipe for burnout. Especially on the field where the needs are often much greater when working with the poor, and people aren´t so individualistic and private, but need and desire much more attention and time spent together with them. Often needing more time and resources than you have available, and need more than most Americansdo. It is this way with ministry in many other cultures, it’s just different. And if we are honest, most people culturally as Americans just like thier privacy and in general are better off financially. And that’s ok. I say this to mean that just because something is common and or easily done in the States, it doesn’t mean it will be so in a different setting. And though bivocational ministry is always difficult, it proves to be even moreso where the people are poor, often sick and less educated. In those situations, things usually take much more time, energy and money.

But why do some missionaries seem to always need money? Well, first we would certainly agree that the most loving thing we can do for a person is to share the Gospel with them and point them to Christ. To this we say yes and amen. Yet at the same time, it would very unloving to preach the Gospel and ignore someones obvious urgent, basic needs, especially if we were in any position to help them. Of course we cannot help everyone, and the “poor will always be with us.” But this is no excuse for not being as generous as possible and we must remember that we were saved not just from something, but also for somethings, 

“For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time for us to do.” Ephesians 2:10

Time and time again we see in Scripture the duty of the believer to compassionate, merciful and generous as we saw exemplified in the life of our Lord and the Apostles and the early church. When the other Apsotles extended the right hand of fellowship to Paul and Barnabas as they were getting ready to go off to proclaim the Gospel and make disciples of the gentiles, they reminded Paul of something that was important to them beacuse it was important to God..

“Only, they asked us to remember the poor, the very thing I was eager to do.”  Galatians 2:10 

In the book “Controversies in Missions,” a compilation of essays written on various controversial topics in missions, a chapter on Carl F. H. Henry’s regenerational model puts it this way:

“The particular eloquence of Henry’s position is this: one need not deny the important biblical commands regarding social justice in order to arrive at prioritism (the Gospel proclamation is the priority), and the way one does this is by understanding the full weight of the doctrine of revelation within Christian theology. When this is done, it becomes clear that there is a direct correlation between the doctrine of revelation and the priority of proclamation. However, such a prioritist position by no means renders what the Bible says about social justice as irrelevant or unimportant. In fact, the opposite is true. A high view of the doctrine of revelation, especially concerning Scripture, also gives rise to a robust social concern because the moral imperatives for God’s people are divinely revealed.”

This is in no way a “social gospel” as some understand it. But rather biblical ministry centered on God’s revelation and the ethical demmands put on those who are transformed by the very same Gospel proclamation. The latter (compassionate generosity) actually gives evidence to and establishes that the first and main thing, (Gospel proclamation and salvation) actually took place to begin with. One is a priority, yet both are necessary and biblical. The author offers a very helpful illustration from every day life to help us understand how both are necessary, while rightly keeping the main thing, namely Gospel proclamation, the main thing. 

“I might say that I am going to go to the bank to make a deposit and then to the post office to mail some bills. I furthermore declare that the bank is my top priority because if I do not deposit my paycheck, then the bills cannot be paid. Clearly, one has here a case of priority in which both things remain necessary. I still must deposit my check and I still must pay my bills. Yet one of these takes priority because the second thing depends on the first thing having taken place. It is the same with evangelism and social concern. The gospel must first be preached before converts can be discipled and, indeed, the content of Christian discipleship remains mired in obscurity apart from the proclamational foundations of the apostles and prophets, which is divine revelation. Thus, the logical priority of evangelism does not render compassion as optional. It simply affirms the ultimate place of Scripture and the unequivocal role given to proclamation in the life of the church.”

Consider this text in James:

“If a brother or sister is without clothes and lacks daily food and one of you says to them, “Go in peace, stay warm, and be well fed,” but you don’t give them what the body needs, what good is it? In the same way faith, if it doesn’t have works, is dead by itself.” James 2:15-17

But now back to my first point on the funding necessary in order to do both of these things:

So we have the Apostle Paul, who was inspired by the Holy Spirit to write and explain the mysteries of God being revealed, praying to the Sovereign Lord, and at the same time He makes his needs known to the churches and seemingly expected them to meet those needs. We see true dependence on God through prayer, AND communicating to the churches his own needs and the needs of others. Why? Because He understood that the means to reach the goal of the church, IS the church. Specifically, the emphasis in the NT is overwhelmingly on the local churches. 

God´s people have a mission, to go and make disciples of all nations, baptize and to teach all that Christ has commanded. God´s people also have the real responsibility to be intentional in going, sending, praying for and providing for that mission and showing mercy and compassion to others in the process. There are ethical demmands that are put upon the beliver through the commands in the NT. It´s not rocket science, but for some at least, its hard to stay balanced. Many people error and fall off of one side of the horse or the other. It just isn’t as black and white as some would like. We live in a tension in this area. Consider the beautiful mystery of God’s Sovereignty and the will and responsibility that man has. His decrees and His means to reach His intended purpose.

Who´s mission is it?   God´s. 

Who has He commanded to fulfill the mission?   God´s people. 

Who´s doing the calling?   God. 

Who´s Word are we preaching and teaching?   God´s. 

Who did He choose and inspire to write and preserve it? God´s people.

Who is the one preaching and teaching?   God´s pèople. 

Who is forgiving sins and doing the saving?   God. 

Who is being saved and who is He using to proclaim the Gospel?   God´s people.

Who is opening the minds of people, illuminating them to understand the Scriptures? God is. 

Who does He use to do this?   God´s people. 

To Whom belongs the cattle on a thousand hills (and everything else in the universe)?   To God. 

Who is doing the praying and who is doing the providing?   God´s people.

Who has He entrusted precious resources to, to be used for His glory?   God´s people.

At the same time, who is really doing the providing and Sovereignly answering specific individual prayers of provision for His people who are doing His will on His mission? God is.

I could go on and on, but hopefully you get the point by now. His plans will be accomplished and cannot be thwarted, no doubt about that. But He has revealed and commanded how it is to be done as well. And we are very much responsible for being about the will of God in the work of the church. He will do it, and He will do it through His people. Paul knew this. But many who lean too much in either direction fall into error and become unbalanced, inconsistent or worse, unbiblical.

To deny the real responsibility we have before Him would be somewhat foolish and would require the systematic focusing on some particular texts of Scripture, while at the same time ignoring of a lot of other texts. Or putting Scripture against Scripture versus putting the two things together. It would be akin to an error as in saying, God will provide for me but I refuse to work. Or that God will cause me grow in knowledge but I refuse to read or study. For the above mentioned reasons, we have come to the understanding that it is ok to ask for help and make needs known for us and for others. We simply say “these are the needs, pray about helping.” If the Lord puts in someone the desire to help, then praise the Lord! We have examples of it in the Scriptures and we simply accept it and live in the tension between the Sovereignty of God and the responsibility of man. There is no need to even try to reconcile the two, we see both in the Bible and they do not oppose eachother in any way.

Why even address this? I feel the need to expalian this mainly because of our critics, who themselves are of an extreme position and choose not to communicate or share needs out of their conviction. Unfortunately, the same often suffer need more frequently and unnecessarily. God has blessed and given the specific gift of helping/giving to some. (1 Cor. 12:28)  People who desire to see the Gospel taken forth and to help the poor and others. There are people and churches somwhere, right now praying about which mission to give to. We could testify time and time again about how the Lord in His providence would bring such people across our path through their own prayers in seeking who to help, while at the same time answering our specific prayers for provision. Many of who we have never even met or had any prior contact or relationship with! The Lord really has provided and answered an innumerable amount of prayers like these. And He always did so through His people, whether a church as a whole or through individual brothers and sisters.

Having said all of that, we are extremely grateful to God and to our mission partners who pray for us and support us. Especially those who have done so faithfully over time. Without your prayers and donations we just wouldn’t be able to do what we do for as long as we have done it. That’s a fact. Thank you and God bless you.

There really is so much more I can say on the topic, but I will leave it there for now. 

But in other news:

Nito seems to be better and is much more active now, but still experiences ocasional headaches and dizziness. The doctor has been unavailable for a few days but the results of the holter are ready and we should have another appointment very soon. We will update soon after we have that apppointment and know more. Pray for Nito.

Since we were unable to have the surgery done for Yeison’s legs over the Christmas break, the surgery has been pushed back to the Summer because of school. He will need casts on both legs for a little while and need more therapy afterwards. The summer is the best time to take care of that. We have already done all the tests that the doctor who will perform the surgery requested. Perhaps one or two may have to be done again due to the time that will pass from now until then, but this should not be a problem. Everything else is in order. Pray for Yeison.

We brought in the new year as we usually do here, with a fellowship meal with the church in Hato Mayor followed by worship and a message. It was a wonderful time.

Pray for me as I have several things on my plate these days. Lord willing, I will be in Haiti again in the next couple of days. I will be meeting with Leonel and others, do some teaching and to take some food and clothes to some of the brethren from the market there on the border. The plans to help teach and prepare men from a few local churches we are partnering with there continue. 

At the end of the month we have a brother coming (Pastor Stephen Atkerson) to teach for a conference on early church practice. He has come in the past and has taught all over the world, literally. and the teaching on early church practice are a tremendous blessing to the church. I have slowly been translating his book on the topic with another brother helping in the editing process. Lord willing the first chapter will be done and printed to distribute during the conference as a small introduction on the topic. 

A few months ago I was approached by a theological magazine that is now available all over Latin America to be the editor of the missions section of the work. This month my first article on the need for Latin American countries to train and send out more missionaries was published in the magazine. I am the only editor that doesn’t have a doctorate on the team and have no idea why they sought me out, but a brother who is a seminary president, a pastor, author and the general editor of the work contacted me himself and well, here we are.  They like my Spanish to English translations as well. To God be the glory.

I was also recently approached by a small Bible institue ran out of a local church that we fellowship with to begin teaching as one of the professors. I like the idea that it is a ministry of the local church and the pastor and I are good friends as well. It looks like I will be teaching hermeneutics beginning in March. Please pray for me. These projects mentioned that we collaborate with others on are completely labors of love. To God be the glory.

Please keep all of these things in prayer. Our family, the needs, the church and for the strength and grace to persevere through the many difficult moments of life and ministry, and above all for God to be glorified in this new year. Thank you and God bless.

If the Lord so lays on your heart to give back to Him by supporting this ministry,  you can send your tax deductible gift to:

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511

CMC (who receives funds for us) serves hundreds of missionaries, but they ONLY receive the funds for us and in no way have control over how the funds are to be spent or what we are to do as a ministry, which gives room to be sensitive to the Spirit’s leading and the liberty in making needed adjustments for emergencies and priorities. This is one of the reasons why we went with CMC. There are also three trusted pastors which sit as our mission board.

You may begin sending your support to the Salgado DR Mission at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.) But please include a note on a separate piece of paper that says Antonio and Christen Salgado / Dominican Republic.

You can also  give to the ministry here in the DR online through “click and give” at the CMC website.

You can also donate to this ministry online with Paypal. Click the donate button below and you can send support of any amount directly to the ministry. You can choose the option of doing a one-time donation and this is the fastest option to get funds to us.

Unfortunately through Paypal we are not set up for receiving recurring donations at this time. But the other online giving option above does the recurring monthly donation option. Simply register one time and that’s it.

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above.

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

Whatever you decide, thank you so much for praying for us and helping this ministry. God Bless You!

Salgado DR Mission newsletter

Dear mission partners, friends, brothers and sisters in Christ,

As I write this we are still in the States. We have been here about three weeks now spending time with family. This trip has been very different from our trips in the past. Although we don’t come home very often, we do try to stay a bit longer than a month. For Maya and “little” Tony (who is bigger than me now) and myself, it has been almost two years since our last visit. I hoped to speak a little if possible and visit with some supporters and churches, but this trip was not planned for very long and the purpose of this trip was, sadly, to see and spend time with those loved ones who may not be with us for very much longer. I have only had the time to speak at two churches this whole month. One church close to home in Florida, and one in Louisiana. But we want to be close to the family as much as possible.

This trip was put together rather quickly due to the declining health of Christen’s father who has Alzheimer’s and is in a home. Thankfully, we have been able to check him out and bring him to the house we are staying in for days at a time for some much needed time together. But it has really been an emotionally difficult trip for all of us, especially for my wife.

Prayers are very appreciated for her, her father (Edward) and the family. My mother (Clorinda) has been in and out of the hospital with several health issues over the last few months with her health on the decline as well. Our time here has been spent traveling back and forth between Ocala and Tampa trying our best to prioritize who we can visit with and for how long, but it has proven to be very hard. Please pray.

The reality of being here for these reasons, on top of having to be away from Sahira and Yeison for this long has been very hard on us all. Yeison told us yesterday he packed his bag and was ready to get on an airplane to come to us. He doesn’t understand why he can’t come with us and this has been heartbreaking for everybody. Being between two worlds, feeling pulled and stretched in both directions in every way imaginable is not easy, but is just a reality of missionary life. Emotionally, spiritually, physically and mentally we are challenged all the time with tough decisions to make. I find myself constantly crying out to God for wisdom with feelings of helplessness and inadequacy. At times we feel like we don’t belong anywhere.

It will be seven years in August, in a different cultural context, and it will take a toll on anyone and certainly change you in many ways. Feeling too American to be Dominican, feeling too different to be comfortable back in an America at times, especially with the rapid pace of change for the worst here. You can probably imagine the confusion and strange emotions we deal with sometimes, especially the children. Praise God that we find our true identity ultimately in Christ and we understand we really are pilgrims and strangers in this or any land for that matter, even the land we were born in.

This helps us not to get too attached to places or things anywhere, but it’s never easy and very few people back home understand. Even well meaning  brothers and sisters who don’t know about life outside of their own context, or don’t have experience overseas or counseling missionaries, can fall short of giving us the counsel and encouragement we often need. Of course, any peace or comfort that we feel comes from Christ and the Spirit, reminding us and confirming God’s promises in the Scriptures. I thank God for His living Word. But humanly speaking, nothing seems simple and things are much easier said than done. It is God Himself who wills this so as to have us depend completely upon Him. This is when the rubber meets the road and we must surrender and simply have an attitude of the heart of “may Your will be done and not ours oh Lord”.

In a great article about the challenges of cross cultural church planting written by Jen Oshem, she describes just a few of the many challenges faced by those in situations similar to ours.

She is right on when she describes the following difficulties for families serving cross-culturally:

1. Traversing two or more cultures can prevent children from having a strong sense of identity and belonging. Also, the endless goodbyes with other expat families or with locals when the church planting family relocates can lead to loneliness and unprocessed grief.

2. Being immersed in a highly secular setting can have a greater influence on a child than their parents’ Christian influence. Kids might be exposed too early—and too often—to the realities of violence, poverty, sex trafficking, corruption, drugs and alcohol, and other dark, worldly trappings.

3. Physical health may suffer, as access to good healthcare may be nonexistent or far away. Everything from a middle-of-the-night fever to scoliosis can morph into a major, life-altering crisis.

4. Kids raised outside of their home countries don’t get to know their cousins, aunts, uncles, grandparents, or the neighborhoods their parents grew up in. They face significant gaps in knowing about their home culture’s norms (going “home” sure doesn’t feel like it) and everyone misses out on the support of extended family in the formative years.

5. Education is a constant concern. Learning in two languages is tough, not to mention dealing with special needs, keeping up with home country requirements, and navigating classmates’ and teachers’ expectations in a foreign country.

6. While everyone says, “Kids are so resilient,” the truth is they probably just don’t have the words to express the grief they feel in living through upheaval and uncertainty. Chances are their emotions are stuffed and saved for later. Many cross-cultural kids experience a season of processing trauma as young adults.

Even with the challenges faced, there is nothing else we would rather do. There is no other way we would rather spend our lives than to pour it forth in service for the glory of God. As we look beyond the trials and difficult moments, it is worth it. It is working in us an eternal weight of glory that greatly out measures any light momentary affliction we may face in this lifetime. And in comparison, as we consider eternity, yes it is light.

Although sometimes, it may not feel that way in the moment. Humanly speaking, is it hard? Yes. Are there moments when you want to throw in the towel and retreat? Yes. But, it is still so worth it. And the day we see our Savior face to face we will understand and even be thankful for those trials that formed us, grew us and forced us closer to Christ. We will understand and we will worship as He wipes away all of our tears, and we will finally be free from the presence of sin and suffering. Pray.

LA CENTRALIDAD DE CRISTO EN TODAS LAS COSAS

“Entonces él les dijo: —¡Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.”

“porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.”

Por que Cristocentrico? Hay mucho en las redes sociales entre los cristianos que usan este termino, muchos libros, sermones,  canciones. Pero que significa y exactamente, y porque se usa? Por que tanta enfasis? Tal vez la pregunta mas importante será,es bíblico darle tanta enfasis a la persona y obra de Cristo? Este tema es uno cual es simple pero a la vez muy profundo y tiene que ver con la teología del “cumplimiento” y es un tema que el mismo Antiguo Testamento da prioridad. Es el mensaje que Juan el Bautista predicó,Jesus y los apostoles predicaron, y es el tema que llega al mismo corazon del evangelio.

El Apostol Pablo declaro que Jesus vino cuando el tiempo fue cumplido. Por lo menos esto implica que hubo un tiempo de preparación. Preparación de algo grande anticipado. En el plan de Dios progresivo, todo de lo que había sucedido tenía su proposito y meta de señalar hacia, y exaltar a Cristo. La era de Moises puntaba a este momento de cumplimiento y dio enfasis a ese momento venidero. El envío del Hijo de Dios indicaba la culminación de ese tiempo. Hasta este punto en la historia, esto había sido la meta de TODO que había sucedido en el pasado. Hablando de las promesas de Dios, todos eran de, y son para Cristo.

El Señor prometió en varias ocasiones un Redentor, Salvador, el Mesias, el mejor y mayor profeta y dador de ley. Todos los tipos y sombras en el Antiguo Testamento eran solo sombras De el que ha de venir.  Se puede decir que nunca ha existido un verdadero rey, un verdadero,  profeta,un verdadero juez, un verdadero maestro. Por que en un sentido todos del pasado eran nada mas que sombras del Verdadero, el Señor Jesucristo!

Desde Genesis a Malaqúias hay algunos 353 profecias acerca de Cristo cumplidas en el Nuevo Testamento!

La Biblia fue escrita y preservada para nosotros, pero no es acerca de nosotros, las Escrituras dan testimonio de Cristo! Todas las promesas son a Él, a Cristo, y somos herederos de esas promesas por fe en Él.

“porque todas las promesas de Dios son en él «sí», y en él «Amén», por medio de nosotros, para la gloria de Dios.”

Agustín es que está acreditado con decir, “el antiguo está en el nuevo revelado, y el nuevo está en el antiguo ocultado”.

Desde Genesis vemos en el ‘protoevangelio”, la primera promesa de redención, que se cumplio en la cruz.

“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.”

En Deutoronomio vemos la promesa de un profeta como Moises… Pero mejor, mayor.

“»Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos; a él oiréis.” Deuteronomio‬  18:15

En el Nuevo vemos El Padre decir lo mismo de una nube de gloria en la transfiguración.

“Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, haremos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube, que decía: «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.» Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: «Levantaos y no temáis.» Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo.”

Moises y Elias, quienes siempre han representado a la ley y los profetas, en este instante muy significante, desaparecen y el texto dice que alzaron los ojos, y no vieron a nadie, sino a Jesus solo! ¡A él oíd! Esto es el mensaje de la Biblia. Jesus es el verdadero Profeta, el verdadero, Rey, el verdadero Maestro, el verdadero Juez, el Sumosacerdote de el mejor y nuevo pacto basado en mejores promesas, y el verdadero y mayor dador de la ley, Su ley, ¡la ley de Cristo!

Todo punta a Cristo, los sacrificios, el templo, el tabernaculo, el Sabado, y podemos escribir ejemplos inumerables de los tipos y sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo lo declara con mas claridad.

Cristo está-

“sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.”

Cristo es-

“Él, que es el resplandor de su (Dios) gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder…”

¡Es Cristo que sustiene todo en la creación!

En Cristo-

fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.”

Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.”  San Juan‬

¡Cristo es todo! Y en la infinita sabiduria de Dios el Padre, el lo decretó asi y El Espiritú lo glorifica y nos guia hacia Él.

Como critianos, debemos tambien ser Cristocentricos por queCristo es el centro y en la Palabra de Dios es asi.  Y si Cristo es el centro de la Biblia (Y el universo) entonces debe ser el centro de nuestras vidas tambien. Nuestra nueva identidad está en él y en todo momento debemos adorar y dar gracias que por fe, y con un corazon humilde podemos acercarnos a este Rey de Reyes y Señor de Señores a quien merece toda honra y gloria y poder por los siglos de los siglos amen.

El gran misterio en todo esto es esta hermosa verdad:

Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.Romanso 5:8

Arrepientate de tu pecado y de confiar en ti mismo.  Venga a Cristo, crea en Cristo, confia en Cristo.  Tendras paz para con Dios, perdon de tus pecados,  descanso para tu alma. Centre su vida en Cristo, porque él verdaderamente es el centro de todas las cosas.

 

Antonio Salgado Jr.

Fundador de Sociedad Misionera Cristiano Bíblico,

Salgado DR Mission Newsletter

Dear mission partners, friends, brothers and sisters in Christ,

This month we a wonderful update and praise report. Thank you to all who joined us in prayer for this. The Lord has truly heard our prayers.

And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. – Luke 18:1

For years my wife wanted another child, but I did not. My wife prayed for one and for me and the Lord changed my heart. We tried for years to have another child but were not able to. We continued to pray. One day out in the campo, God brought across our path a sick, weak, and injured little three month old boy. His mother was an extremely poor and mentally handicapped young lady who was the victim of a rape. Her own mother allowed her to be prostituted and sexually abused by men. This baby was malnutritioned, dehydrated had some physical problems in his neck, face and feet, including possible neurological damage from being dropped on his head on a cement floor at only ten days old. He was in bad shape and basically slowly dying.

We took him to a hospital to be treated and planned to have him checked out and help nurse him back to health. The family decided the child would be better off with us and would probably just die if left with the mother. We came home with him that night with mixed feelings. We found ourselves just staring at his little disfigured face and weak frame wondering if this was God answering a long time prayer of ours. Christen and I then put our hands on this child and prayed over him asking God to bless him, strengthen him, and allow us to care for him.

Shortly after we took him to the government agency here that oversees adoptions. We didnt know anything and were wondering what to do next. They asked us many questions, told us we would never be able to keep the child and even threatened to take him from us. By God’s grace one woman in charge allowed us to leave with him that day. They said it would be impossible.

We continued to care for him. Our children accepted him as their sibling and we quickly fell in love with Yeison. We saw him quickly become strong and active, though we still worried about him because of his mother’s condition and his head injury as a new born. Time passed but we didn’t find anyone who could help us. We continued to pray.

A few months ago we had a glimmer of hope hearing of other missionaries who successfully obtained custody or even were in an adoption process. We were told this was near impossible. We finally began learning more about the system, the process and the laws. A few months ago by the grace of God, we were finally able to get him a birth certificate. Before that, he basically didn’t exist. We learned a little more and eventually tried to get legal custody on our own with his mother present and a letter from a psychiatrist proving her inability to care for the child. Again they told us no, we would not be able to have him as our own. Even with the horrible conditions where he was born, the authorities argued he was better off with the mother (she could not care for herself or provide for him), than with a family that loved him, provided for him and has been raising him for three years.

We were very torn and grieved at how this could be possible. Doubts and questions swarmed our minds. Was this the Lord’s will? We began to pray even more for him and the situation. Shortly after we met a lawyer who agreed to help us and things started looking up. We were very nervous about everything being rejected and told bad news over and over. The process has been long and difficult. Misplaced documents, legalize this, get a seal on this, pay a tax on that. Go to this place and another and another with many appointments and meetings, sometimes for nothing and to make no progress at all.

We finally seemed to be getting somewhere a few weeks ago. We would pick up and drop off his biological mother during his whole process. Lots of trips, lots of frustrations and lots of disappointments along the way. Today we finally were interviewed by a very intimidating judge. She was short with us, very serious, and had us nervous. We had prayed before getting out of the car and before going in. When suddenly towards the end of a very long interview and nerve racking interview, her countenance seemed to soften and her tone was changing. She said she wants to send a social worker to where his mother lives and then to our home where the child now lives. But before ending the meeting, after years of praying and tears we heard what seemed to be the most comforting news we had heard in a long time. We had been told it would be impossible. We were told to give up, it wouldn’t happen. But we prayed and prayed and trusted the Lord.

Just a couple of days ago that same judge told us that SHE WILL BE GRANTING US LEGAL CUSTODY of this special little boy. Our hearts lept with joy and praises to the Lord!

He is a living miracle, he is a testimony to God’s faithfulness, and the Lord has taught our family so much through him and on this journey. He is a constant reminder of God’s grace given to us as His adopted children.

This is our story. The little boy’s name is Yeison. He is our son.

Our God is Good and Mighty and Faithful and True. Blessed be the name of the Lord! Pray.

 

In service to our King,

Antonio Salgado Jr.

Salgado DR Mission

 

…to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.- Ephesians 3:21