JESZIKRI: YON ZANMI POU PECHE / MAK 2:13-17 (JESUS FRIEND OF SINNERS, HAITIAN CREOLE VERSION)

Jezikri: Yon Zanmi Pou Peche / Mak 2:13-17

Lè Jezikri te soti ankò bò lanmè a, tout foul moun yo te vin jwenn li, epi li te ap anseye yo.

Pou Kris, anseyete te enpòtan paske Pawòl Bondye a enpòtan.

Bagay ki te enpòtan pou Kris yo dwe enpòtan pou nou (anseye, preche Evanjil la pou moun ki pèdi yo)

(v. 14-16) E pandan l te pase bò kote, li wè Levi, pitit Alphaeus la, chita nan biwo kole taks la, epi li te di l, “Swiv mwen.” Lève kan epi li swiv li. Epi li te rive pandan Jezikri te repoze sou tab nan kay Levi a, anpil kolektè taks ak pecheur te manje ansanm ak Jezikri ak disip li yo, paske te gen anpil moun nan yo ki te swiv li. Lè eskrib Farizien yo te wè l ap manje ak pecheur ak kolektè taks yo, yo te di disip li yo, “Pouki l ap manje epi bwè ak kolektè taks ak pecheur?”

Moun yo ki te enpòtan pou Kris yo dwe enpòtan pou nou

(v. 17) Lè Jezikri te tande sa, li te di yo, “Se moun ki an sante ki pa bezwen doktè, men se moun ki malad yo; Mwen pa t vini pou rele moun ki dwat yo, men se pou rele pecheur yo.”

Kòm disip Kris, nou dwe swiv egzanp Kris la

Remak Anplis:

pasaj sa a mete aksan sou dezire Jezikri a pou asosye ak aksepte moun sosyete te konsidere kòm moun yo pa vle yo, tankou kolektè taks ak pecheur yo. Menm si sa prezante defi li pou kèk moun, se yon modèl klè nan ministè Kris la, kidonk nou dwe imite Met la nan fason l la pou l apwoche moun.

Aksyon Jezikri yo te konteste otorite relijye yo nan epòk la, ki te kwè ke li pa dwe asosye ak moun sa yo. Pafwa, evanjelik frijid ak legalis yo ka pi gwo kritik nou yo. Lè kritik yo rive, nou dwe prepare pou pou nou se sèvitè Kris, pa sèvitè moun. Souvan yo te kritike Jezikri epi yo te bay li move non. Èske ou te panse li ta dwe diferan pou nou?

Mesaj Jezikri a se yon mesaj konpasyon ak konpreyansyon pou moun ki prizonne nan peche yo, epi yon rele pou repanti ak transfòmasyon atravè lafwa nan Li.

Nou gen pouvwa pou swiv egzanp Kris la pa montre konpasyon nan yon fason pratik nan ekspresyon lanmou Bondye a pou moun ki nan bezwen, ak espere pou yo jwenn Evanjil la atravè moun ki nan marj sosyete a, san nou pa eksize peche yo ak konpòtman destruktif yo

Konklizyon:

Jezikri, nan ministè l la, te demontre yon lanmou radikal e li te envite pecheur yo, li te montre yo amitie malgre peche yo te fè yo. Mesaj sa a mete yon defi pou nou pou n swiv egzanp Li, pou n montre konpasyon ak konpreyansyon pou moun ki nan marj sosyete a, san nou pa eksize konpòtman destruktif yo. Gras la ak konpasyon ke Jezikri te ofri pou moun ki te pi rayi yo ak pi pa vle yo nan sosyete a te eskandalè nan epòk sa a, epi li eskandalè kounye a toujou.

Moun ki te grandi nan legliz la ak nan kay kretyen pandan tout lavi yo ak ti konnen sou “lemonn nan” oswa ” lari yo ” a nòmalman ap pè kontèks sa yo nan yon sèten limit. Epi petèt pou kèk bon rezon, gen yon lagè ki ap pase la deyò epi se pa yon jwèt sa a!

Sepandan, si w pa ase brav pou pran risk pou Seyè a, ou pap janm fè anyen gwo poukont li. Konsantre sou pwoteksyon tèt ou a se yon bar pou Evanjil la. Soti ale nan kat miray bilding ou an ak soti nan zòn konfò ou a. Pa fè sot pase anyen mwayen, men pa pè tou. Peye.

Paske si mwen pwoklame Evanjil la, mwen pa gen anyen pou mwen fè gròs tèt, paske mwen oblije fè sa – e malè mwen si mwen pa pwoklame Evanjil la!

– 1 Korentyen 9:16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.