PAPA BONDYE A PAPA SAN PITYE AK SEKOU NAN TOUT MOMAN SA NOU GEN DIFIKILTE (THE FATHER OF MERCIES AND COMFORTER IN OUR AFFLICTIONS, HAITIAN CREOLE VERSION)

Papa Bondye a Papa san pitye ak Sekou nan tout moman sa nou gen difikilte

Nou dwe admèt li, tout moun gen pwoblèm yo ap fè fas avèk. Epi li ka difisil, tèlman difisil. Si se yon move nouvèl sou sante ou an, yon dyagnostik ki chanje lavi ou yon maladi fatal, oubyen yon moun ki trè pwoche de ou. Li ta ka pwoblèm konpòtman yon pitit timoun oubyen yon adolesan rebèl, batay maryaj, pèt travay oubyen yon lòt kriz finansye ki ka vin agrave anpil epi pi mal chaka youn nan pwoblèm sa yo. Pou asire w, sa ka rive nan anviwònman ki sanble pi an sekirite. Konbyen plis li pral rive nan jaden misyon an, nan yon kontèks diferan de kontèks ou an, byen lwen de tout sa ki te chè ak abitye pou ou yon jou. Kote estrès ak danje yo miltipliye epi difikilte vin yon fason pou lavi a. Li jis vini ak teritwa a. Difikilte sa yo pafwa yo ka rasin nan peche nou an, neglijeans nou an oubyen iresponsablite nou an. Oubyen nou ta ka jwenn tèt nou nan mitan bal ak peche yon lòt moun. Oubyen li ka sèlman efè yon lemonn ki tonbe sou moun ki pi pwoche de nou yo. Li ka toujou afekte nou pwofondman.

Li ka ase pou voye yon moun nan depresyon oubyen yon lòt eta psikolojik ki pa an sante oubyen yon desann espirityèl ki santi tankou yon vale dezespwa ki fè nwa epi ki parèt san posiblite pou soti ladan an. Pandan moman sa yo, Bondye ka sanble byen lwen e priyè nou yo ak grinyan doulè nou yo anvan syel la ka menm santi tankou yo pa tande. Mèsi Bondye se pa sa ka a! Men, si nou onèt, li ka santi tankou sa pafwa. Kòm moun ki kwè, nou ka vrèman fè konfyans Seyè a nan tanpèt la, men li pa toujou fè li pi fasil, humanman pale. Nou menm ka jwenn tèt nou nan limit nou yo, ap kriye nan pè tankou disip yo te fè nan bato a “Seyè, sove nou! Nap mouri!”

Menm si yon sezon lapè ak trankilite ta ka rive apre (petèt), nan moman an, li ka santi kraze epi prèske twop pou nou sipòte. Gen moun ki soufri pou yon sezon, gen lòt moun ki fè fas ak li pou tout lavi yo.

“Menm lè mwen pase nan vale ki pi fè nwa a, Mwen pa pè nan anyen danje, Paske ou avèk mwen; baton ou ak baton ou pou mouton yo – yo soulaje mwen.” – Sòm 23:4

Anpil “tanpèt” nan lavi detwi tout bagay epi kite yon chemen destriksyon dèyè yo, menm jan tanpèt reyèl yo ye. Epi menm jan nan yon tanpèt reyèl, anjeneral li pran tan pou “rekonstwi” apre domaj la fin fèt. Gen kèk tanpèt ki ka chanje lavi e pou kèk, menm lam ap fini lavi yo. Anpil moun jwenn tèt yo nan chòk epi boule nan fon yo, jis rete pou yo fè dezyèm sou sitiyasyon yo an ak rasanse moso yo pandan y ap avanse bolope apre eksperyans sa a ki te traumatize epi blese yo. Sa rive chak jou pou kèk moun, pou peryòd tan diferan, yon kote kèlkeswa. Nou pa ta dwe sezi. An reyalite, nou ta dwe aprann espere pou li rive nan yon moman done si nou konprann sa Ekriti di sou nati moun ki tonbe a nan lemonn nan kote nou rete epi efè peche yo poutèt tan tout tan nou pral rete la a.

Bonnye bagay la verite se Bondye bay nou plis pase sa nou ka sipòte. Tanpri, pa fè pati moun sa yo ki di Li pa fè sa, oubyen ke Li sèlman fè sa paske Li konnen nou ka pran li (tankou si nou te vrèman gen pouvwa konsa nan tèt nou ak nan fòs pwop nou an). Si nou te ka fè bagay sa yo pou kont nou ak nan fòs pwop nou an, nou pa ta bezwen Li. Gideyon vini nan tèt mwen. (Epi pèmet mwen mwen di sa rapidman, vèrsè popilè a nan 1 Korentyen men anpil fwa yo malsite sa vle di pa sa ou ka panse li vle di.)

Seyè a pote soufrans nan lavi nou an pi souvan pase sa nou ta renmen. Men, Li gen rezon Li yo, epi nou dwe fè L’ konfyans pandan nou ladan l’. Nou dwe fè konfyans. Wi, nou ka konnen plan Bondye ak volonte Li an jeneral, men souvan plan Li yo pou nou menm kòm individi nan detail lavi nou chak jou yo pa sa fasil pou wè oswa pou konprann. Plan Bondye yo pou nou souvan byen diferan de plan nou yo.

Men, si nou tèt nou vrèman nan batay pandan nou soufri, nou ta dwe mande tèt nou sa a. Lè bagay yo vin difisil, ki lòt kote nou ka vrèman ale? Ki kote sekou nou vrèman soti? Wi, Seyè a ap sèvi ak moun kòm yon mwayen pou soulaje nou ak pou ede nou, men finalman se sèlman Li menm ki ka bay nou lapè. LAPÈ vre. Ki kote nou pral jwenn fòs nou pou nou sipòte si se pa nan nati Seyè nou an ki pa chanje, nan pwomès fidèl yo nan Kris ak lanmou Li a?

Li se Fòt Tounen nou an, Roche nou an, Boukli nou an ak Fòterès nou an kote nou kouri pou jwenn rekonfò, pwoteksyon ak lapè. Se sèlman nan Kris nou vrèman an sekirite, epi apa de Kris nou pa ka fè anyen.

Seyè a se bèje mwen an; Mwen gen sa mwen bezwen an. – Sòm 23:1

Mwen sonje sou yon imn modèn byen koni ki di bèl pawol sa yo:

Se sèlman nan Kris espwa mwen jwenn Li se limyè mwen, fòs mwen, chante mwen Kònè pye sa a, tè solid sa a Li fèm pandan sechrès ki pi chofe ak tanpèt ki pi fò Ki wotè lanmou, ki pwofondè lapè Lè pè yo kalme, lè efò yo sispann Konsolatè mwen, Tou sa mwen genyen an Isis la nan lanmou Kris la mwen kanpe

Bèl pawol ki touche, nès pa? Men, kesyon an se, èske nou kwè l’?

Èske nou vrèman kwè Li?

Èske nou vrèman fè L’ konfyans?

Èske nou vrèman kwè Li bon?

Èske nou vrèman kwè Li ap travay sou tout bagay pou byen pou moun ki renmen Li, menm lè nou pa ka wè l’?

Li enpòtan pou nou sonje ke kèlkeswa sa nou kwè, Li pral glorifye. Menm nan mitan sikonstans ki sanble pi terib yo. Men, nou ka tou repoze pandan nou rapèl Li se yon Papa byenveyan, konpasyonè, ki pa chanje e fidèl e nou ka vin pi pre Li. Nou dwe aprann pou rete nan Kris. Men souvrèn Li ak lanmou Li pou pèp Li yo pral se zòrey la kote nou pral poze tèt nou ki fatige yo.

Seyè a se fòs mwen ak boukli mwen an; kè mwen mete konfyans mwen nan li, e mwen jwenn sekou. Se poutèt sa, kè mwen kontan, e mwen remèsye L’ ak chante mwen. – Sòm 28:7

Nat ki pa chanje nan Bondye a se yon lank ki kenbe nou atache ak Roche la ki pap janm pèdi nou oubyen chase nou pandan moman difisil sa yo, ni pou jamè menm si ou nan Kris. Pandan mwen ekri sa a, anpil moun ki chè pou mwen vin nan tèt mwen. Manm fanmi proch ak fanmi nan lafwa ki ap fè fas ak kèk nan menm bagay sa yo mwen te mansyone nan kòmansman an, oswa menm pi mal nan moman sa a menm. Priez pou mwen ak pou lòt misyonè ki konnen sou tanpèt sa yo trè byen. Men, tou priez pou moun nan legliz ou an ki ap soufri. Yon vwazen, yon zanmi, oswa petètèt menm yon moun nan pwop kay ou an.

beni Bondye a ak Papa Seyè nou an Jezi Kris, Papa san limit la ak Bondye tout rekonfò a. Li soulaje nou nan tout afliksyon nou yo, pou nou menm tou nou ka soulaje moun ki nan nenpòt kalite afliksyon, gras a rekonfò nou menm nou resevwa nan men Bondye. – 2 Korentyen 1:3-4

Pou yo, se sèlman sa mwen ka di: fè L’ konfyans, fè Lwanj Li, pase tan pou kont ou an ak Pawòl Li an epi priye. Li se Papa san limit la ak Bondye tout rekonfò a, ki soulaje nou nan afliksyon nou an. Seyè a se Bèje nou an, nou gen sa nou bezwen an. Si nou pèsever, nou pral pi plis tankou Jezi lè sa fini. Epi kwè l’ oubyen pa, nou pral menm rekonesan pou tanpèt difisil men pou transformasyon sa yo nan lavi nou an. Priye.

Mwen te aprann pou mwen baze ba vag la ki pouse mwen kontre Roche nan Lajan – Charles Spurgeon

Ekri pa Antonio Salgado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.