KRIS SE TOUT POU MISYONÉ (CHRIST IS EVERYTHING, HAITIAN CREOLE VERSION)

Kris Se Tout Pou Misyonè

Leksikri sa a ap pale sou yon bagay enpòtan anpil pou tout moun ki rele kretyen: mete Kris nan sant tout bagay. Men, poukisa nou dwe fè sa?

Evangelik Lilik 24:25-27  fè nou wè jan Jezi te esplike bagay sa apot yo apre l te releve. Li te di yo: “Mesye yo san konprann san pèdi gròsè, poukisa zot pa kwè nan tout pawòl pwofèt yo te di? Eske Mesi a pa te dwe soufri bagay sa yo pou li ka rantre nan glwa l? Konsa, Jezi te komanse eksplike yo ekritid yo depi nan liv Moyiz rive nan liv tout pwofèt yo. Li te montre yo nan tout Ekritid yo bagay ki te pale sou li menm.”

Jan 5:46  fè nou konprann menm bagay la. Jezi te di: “Paske si nou te kwè nan Moyiz, n a te kwè nan mwen tou, paske se li menm ki te ekri sou mwen.”

Jodia nou wè anpil kretyen sou rezo sosyal yo, nan liv, nan preek, nan chante ki pale de “santre sou Kris”. Men, sa vle di egzakteman epi poukisa nou sèvi ak ekspresyon sa a? Poukisa nou mete tèl aksan sou sa? Petètèt kesyon ki pi enpòtan an se: Èske selon Bib la li bon pou nou mete tèl aksan sou pèsonn Kris ak sou sa li te fè?

Sije sa a se yon bagay ki parèt senp men li vrèman pwofon. Li gen rap ak teyoloji “akòmplisman” an, e se yon bagay ki vrèman enpòtan nan Testaman Ansyen an. Se mesaj Jan Batis la te preche, se mesaj Jezi ak apot yo te preche tou. Se tèt tem nan Evanjil la.

Apot Pòl te di nou lè tan an te rive pou Jezi vini. Sa vle di, te gen yon peryòd preparasyon. Yon preparasyon pou yon bagay enpòtan ki te gen pou rive. Nan plan progresif Bondye a, tout bagay ki te pase te gen yon objektif ak yon bi: montre moun pou Kris e pou fè lwanj li.

Epok Moyiz la te anonse moman sa a epi li te mete aksan sou moman sa a ki te gen pou rive. Rivè Pitit Gason Bondye a te make fini pou tan sa a. Jis nan moman sa a nan istwa, sa te objektif tou sa ki te pase nan tan lontan an.

Plisye fwa Seyè a te promette yon Liberatè, yon Sovè, Mesi a, pwofèt ki pi bon an, pi gran an, e moun ki te bay lalwa a. Tout tip ak tout bagay ki te gen pou rapèl nan Testaman Ansyen an te sèlman bagay pou rapèl pou Moun ki te gen pou vini an. Nou ka di pa tja janm te gen yon vrè wa, yon vrè pwofèt, yon vrè jij, yon vrè anseyan. Paske nan yon sans, tout bagay nan tan lontan an te pa t pi pase bagay pou rapèl pou Vrè Moun nan, pou Seyè Jezi Kris la!

Depi nan liv Jeneze rive nan liv Malachi, gen plis pase 353 pwomès sou Kris ki te akonpli nan Testaman Nouvo an!

Bib la te ekri e rezerve pou nou, men li pa pale de nou, Ekritid yo temwaye sou Kris! Tout pwomès yo se pou li, pou Kris, e nou se eritye pwomès sa yo gras a lafwa nou gen nan li.

2 Korentyen 1:20  fè nou konprann sa menm: “Paske tout pwomès Bondye yo gen repons yo nan li (Kris) ‘Wi’. Se poutèt sa, se atravè li nou di ‘Amen’ pou glwa Bondye a nan men nou.”

Sen Ogusten te konnen pou li te di: “Ansyen an revele nan nouvo a, e nouvo a se kache nan ansyen an.”

Depi nan liv Jeneze, nou wè premye pwomès liberasyon an, nan “protoevangelium” an, ki te akon

pasaj sa a soti nan liv Jeneze epi li montre nou jan Bondye te fè pwomès yon liberatè ki ta vin delivre pèp la:

“Mwen pral mete yon delè ant ou menm ak fanm nan, ant desandans ou yo ak desandans li yo. Li pral kraze tèt ou men, epi ou pral blese talon li.” (Jeneze 3:15)

Sa vèrsè sa a, rele “protoevangelium” an, se premye pwomès liberasyon an nan Bib la. Li pale de yon batay ant mechan tet ak Bondye. Mechan tet la pral blese Mesi a, men Mesi a pral gen viktory final la.

Nan liv Detrònòm la, nou wè yon lòt pwomès ankò sou yon pwofèt tankou Moyiz, men pi bon, pi gran pase li:

“Seyè Bondye ou a va chwazi pou ou yon pwofèt tankou mwen pami frè ou yo. Se pou ou koute l.” (Detrònòm 18:15)

Nan Testaman Nouvo an, nan liv Matye, pandan Transfigirasyon an, Papa Bondye te repete menm pawòl sa yo nan yon nwaj glwa:

“Epi gade, Moyiz ak Eli te parèt devan yo, ap pale avèk li. Pyèt te pale ak Jezi, li te di: ‘Seyè, li bon pou nou se pou nou rete la a. Si ou vle, mwen pral bati twa tant la a, youn pou ou, youn pou Moyiz, ak youn pou Eli.’ Pandan l te kontinye pale, yon gwo nwaj klere te kouvri yo, e yon vwa soti nan nwaj la te di: ‘Sa se Pitit mwen byen renmen an, mwen kontan avèk li nèt. Se pou nou koute l.’ Lè disip yo te tande sa, yo te tonbe sou figi yo pè. Men, Jezi vin touche yo, li te di yo: ‘Leve kanpe, pa pè.’ Lè yo te leve je yo, yo pa t wè pèsonn lòt pase Jezi menm.” (Matye 17:3-8)

Nan moman trè enpòtan sa a, Moyiz ak Eli, ki te toujou reprezante lalwa ak pwofèt yo, disparèt. Tèks la di disip yo te leve je yo epi yo pa t wè pèsonn lòt pase Jezi. Se pou nou koute Li! Se sa mesaj Bib la vle di. Jezi se vrè Pwofèt la, vrè Wa a, vrè Ansèyman an, vrè Jij la, Gran Prèt alyans an ki pi bon an ak pi nouvo a ki baze sou pi bon pwomès yo, ak vrè ak pi gran moun ki bay lalwa a, Lalwa l!

Tout bagay montre nou Kris: sakrifis yo, tanp lan, tabènak la, jou repo a, ak nou ka kalkile anpil lòt egzanp sou bagay ki te fè nou sonje Kris nan Testaman Ansyen an. Men, Testaman Nouvo an fè bagay sa yo pi klè.

Kris se pi wo pase tout otorite, tout pouvwa, tout fòs, tout dominasyon, ak tout lòt non yo ki egziste, pa sèlman nan tan nou an men tou nan tan kap vini an. (Efezyen 1:21)

Li se limyè glwa Bondye a ak imaj natirèl Bondye a. Li kenbe tout bagay nan linivè a ansanm pa pawòl pouvwa l lan. (Ebre 1:3)

Se Kris ki kenbe tout bagay nan kreyasyon an! (Kolosyen 1:16-17 ak Jan 1:3)

Kris se tout bagay! Papa Bondye te deside sa a nan sajès l san limit lan, Lèt Sen Lespri a glorifye Kris epi li gide nou nan direksyon l.

Nou menm kòm kretyen, nou dwe mete Kris nan sant lavi nou tou. Se pou sa, paske Kris se sant pou tout bagay, menm Pawòl Bondye a ladan l. Si se Kris ki nan mitan Bib la (ak linivè a), li dwe nan mitan lavi nou tou. Nou se disip li kounye a, epi nou dwe adore l epi remèsiye l pou lanmou l te demontre pou nou. Li te mouri pou nou menm nou te pecheur. Repanti pou peche ou yo, e pou konfyans ou te gen nan tèt ou. Vin jwenn Kris, goute nan li, epi mete konfyans ou nan li. Si ou mete Kris nan mitan lavi ou, ou pral gen lapè ak Bondye, Bondye va pardonne peche ou yo, epi ou pral jwenn repi pou nanm ou. Mete lavi ou nan men Kris paske se li menm ki nan sant tout bagay.

Li te ajoute de vèrsè nan Bib la tou pou fè mesaj la pi klè:

Romans 5:8 (ESV) – Men, Bondye montre nou gras li gen pou nou menm pandan nou te peche, Kris te mouri pou nou.

Repanti pou peche ou yo, e pou konfyans ou te gen nan tèt ou. Vin jwenn Kris, goute nan li, epi mete konfyans ou nan li. Si ou mete Kris nan mitan lavi ou, ou pral gen lapè ak Bondye, Bondye va pardonne peche ou yo, epi ou pral jwenn repi pou nanm ou. Mete lavi ou nan men Kris paske se li menm ki nan sant tout bagay.

Leksikri sa a ekri pa Antonio Salgado ki ap travay nan Repiblik Dominikèn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.