KRIS SE TOUT POU MISYONÉ (CHRIST IS EVERYTHING, HAITIAN CREOLE VERSION)

Kris Se Tout Pou Misyonè

Leksikri sa a ap pale sou yon bagay enpòtan anpil pou tout moun ki rele kretyen: mete Kris nan sant tout bagay. Men, poukisa nou dwe fè sa?

Evangelik Lilik 24:25-27  fè nou wè jan Jezi te esplike bagay sa apot yo apre l te releve. Li te di yo: “Mesye yo san konprann san pèdi gròsè, poukisa zot pa kwè nan tout pawòl pwofèt yo te di? Eske Mesi a pa te dwe soufri bagay sa yo pou li ka rantre nan glwa l? Konsa, Jezi te komanse eksplike yo ekritid yo depi nan liv Moyiz rive nan liv tout pwofèt yo. Li te montre yo nan tout Ekritid yo bagay ki te pale sou li menm.”

Jan 5:46  fè nou konprann menm bagay la. Jezi te di: “Paske si nou te kwè nan Moyiz, n a te kwè nan mwen tou, paske se li menm ki te ekri sou mwen.”

Jodia nou wè anpil kretyen sou rezo sosyal yo, nan liv, nan preek, nan chante ki pale de “santre sou Kris”. Men, sa vle di egzakteman epi poukisa nou sèvi ak ekspresyon sa a? Poukisa nou mete tèl aksan sou sa? Petètèt kesyon ki pi enpòtan an se: Èske selon Bib la li bon pou nou mete tèl aksan sou pèsonn Kris ak sou sa li te fè?

Sije sa a se yon bagay ki parèt senp men li vrèman pwofon. Li gen rap ak teyoloji “akòmplisman” an, e se yon bagay ki vrèman enpòtan nan Testaman Ansyen an. Se mesaj Jan Batis la te preche, se mesaj Jezi ak apot yo te preche tou. Se tèt tem nan Evanjil la.

Apot Pòl te di nou lè tan an te rive pou Jezi vini. Sa vle di, te gen yon peryòd preparasyon. Yon preparasyon pou yon bagay enpòtan ki te gen pou rive. Nan plan progresif Bondye a, tout bagay ki te pase te gen yon objektif ak yon bi: montre moun pou Kris e pou fè lwanj li.

Epok Moyiz la te anonse moman sa a epi li te mete aksan sou moman sa a ki te gen pou rive. Rivè Pitit Gason Bondye a te make fini pou tan sa a. Jis nan moman sa a nan istwa, sa te objektif tou sa ki te pase nan tan lontan an.

Plisye fwa Seyè a te promette yon Liberatè, yon Sovè, Mesi a, pwofèt ki pi bon an, pi gran an, e moun ki te bay lalwa a. Tout tip ak tout bagay ki te gen pou rapèl nan Testaman Ansyen an te sèlman bagay pou rapèl pou Moun ki te gen pou vini an. Nou ka di pa tja janm te gen yon vrè wa, yon vrè pwofèt, yon vrè jij, yon vrè anseyan. Paske nan yon sans, tout bagay nan tan lontan an te pa t pi pase bagay pou rapèl pou Vrè Moun nan, pou Seyè Jezi Kris la!

Depi nan liv Jeneze rive nan liv Malachi, gen plis pase 353 pwomès sou Kris ki te akonpli nan Testaman Nouvo an!

Bib la te ekri e rezerve pou nou, men li pa pale de nou, Ekritid yo temwaye sou Kris! Tout pwomès yo se pou li, pou Kris, e nou se eritye pwomès sa yo gras a lafwa nou gen nan li.

2 Korentyen 1:20  fè nou konprann sa menm: “Paske tout pwomès Bondye yo gen repons yo nan li (Kris) ‘Wi’. Se poutèt sa, se atravè li nou di ‘Amen’ pou glwa Bondye a nan men nou.”

Sen Ogusten te konnen pou li te di: “Ansyen an revele nan nouvo a, e nouvo a se kache nan ansyen an.”

Depi nan liv Jeneze, nou wè premye pwomès liberasyon an, nan “protoevangelium” an, ki te akon

pasaj sa a soti nan liv Jeneze epi li montre nou jan Bondye te fè pwomès yon liberatè ki ta vin delivre pèp la:

“Mwen pral mete yon delè ant ou menm ak fanm nan, ant desandans ou yo ak desandans li yo. Li pral kraze tèt ou men, epi ou pral blese talon li.” (Jeneze 3:15)

Sa vèrsè sa a, rele “protoevangelium” an, se premye pwomès liberasyon an nan Bib la. Li pale de yon batay ant mechan tet ak Bondye. Mechan tet la pral blese Mesi a, men Mesi a pral gen viktory final la.

Nan liv Detrònòm la, nou wè yon lòt pwomès ankò sou yon pwofèt tankou Moyiz, men pi bon, pi gran pase li:

“Seyè Bondye ou a va chwazi pou ou yon pwofèt tankou mwen pami frè ou yo. Se pou ou koute l.” (Detrònòm 18:15)

Nan Testaman Nouvo an, nan liv Matye, pandan Transfigirasyon an, Papa Bondye te repete menm pawòl sa yo nan yon nwaj glwa:

“Epi gade, Moyiz ak Eli te parèt devan yo, ap pale avèk li. Pyèt te pale ak Jezi, li te di: ‘Seyè, li bon pou nou se pou nou rete la a. Si ou vle, mwen pral bati twa tant la a, youn pou ou, youn pou Moyiz, ak youn pou Eli.’ Pandan l te kontinye pale, yon gwo nwaj klere te kouvri yo, e yon vwa soti nan nwaj la te di: ‘Sa se Pitit mwen byen renmen an, mwen kontan avèk li nèt. Se pou nou koute l.’ Lè disip yo te tande sa, yo te tonbe sou figi yo pè. Men, Jezi vin touche yo, li te di yo: ‘Leve kanpe, pa pè.’ Lè yo te leve je yo, yo pa t wè pèsonn lòt pase Jezi menm.” (Matye 17:3-8)

Nan moman trè enpòtan sa a, Moyiz ak Eli, ki te toujou reprezante lalwa ak pwofèt yo, disparèt. Tèks la di disip yo te leve je yo epi yo pa t wè pèsonn lòt pase Jezi. Se pou nou koute Li! Se sa mesaj Bib la vle di. Jezi se vrè Pwofèt la, vrè Wa a, vrè Ansèyman an, vrè Jij la, Gran Prèt alyans an ki pi bon an ak pi nouvo a ki baze sou pi bon pwomès yo, ak vrè ak pi gran moun ki bay lalwa a, Lalwa l!

Tout bagay montre nou Kris: sakrifis yo, tanp lan, tabènak la, jou repo a, ak nou ka kalkile anpil lòt egzanp sou bagay ki te fè nou sonje Kris nan Testaman Ansyen an. Men, Testaman Nouvo an fè bagay sa yo pi klè.

Kris se pi wo pase tout otorite, tout pouvwa, tout fòs, tout dominasyon, ak tout lòt non yo ki egziste, pa sèlman nan tan nou an men tou nan tan kap vini an. (Efezyen 1:21)

Li se limyè glwa Bondye a ak imaj natirèl Bondye a. Li kenbe tout bagay nan linivè a ansanm pa pawòl pouvwa l lan. (Ebre 1:3)

Se Kris ki kenbe tout bagay nan kreyasyon an! (Kolosyen 1:16-17 ak Jan 1:3)

Kris se tout bagay! Papa Bondye te deside sa a nan sajès l san limit lan, Lèt Sen Lespri a glorifye Kris epi li gide nou nan direksyon l.

Nou menm kòm kretyen, nou dwe mete Kris nan sant lavi nou tou. Se pou sa, paske Kris se sant pou tout bagay, menm Pawòl Bondye a ladan l. Si se Kris ki nan mitan Bib la (ak linivè a), li dwe nan mitan lavi nou tou. Nou se disip li kounye a, epi nou dwe adore l epi remèsiye l pou lanmou l te demontre pou nou. Li te mouri pou nou menm nou te pecheur. Repanti pou peche ou yo, e pou konfyans ou te gen nan tèt ou. Vin jwenn Kris, goute nan li, epi mete konfyans ou nan li. Si ou mete Kris nan mitan lavi ou, ou pral gen lapè ak Bondye, Bondye va pardonne peche ou yo, epi ou pral jwenn repi pou nanm ou. Mete lavi ou nan men Kris paske se li menm ki nan sant tout bagay.

Li te ajoute de vèrsè nan Bib la tou pou fè mesaj la pi klè:

Romans 5:8 (ESV) – Men, Bondye montre nou gras li gen pou nou menm pandan nou te peche, Kris te mouri pou nou.

Repanti pou peche ou yo, e pou konfyans ou te gen nan tèt ou. Vin jwenn Kris, goute nan li, epi mete konfyans ou nan li. Si ou mete Kris nan mitan lavi ou, ou pral gen lapè ak Bondye, Bondye va pardonne peche ou yo, epi ou pral jwenn repi pou nanm ou. Mete lavi ou nan men Kris paske se li menm ki nan sant tout bagay.

Leksikri sa a ekri pa Antonio Salgado ki ap travay nan Repiblik Dominikèn.

 

PAPA BONDYE A PAPA SAN PITYE AK SEKOU NAN TOUT MOMAN SA NOU GEN DIFIKILTE (THE FATHER OF MERCIES AND COMFORTER IN OUR AFFLICTIONS, HAITIAN CREOLE VERSION)

Papa Bondye a Papa san pitye ak Sekou nan tout moman sa nou gen difikilte

Nou dwe admèt li, tout moun gen pwoblèm yo ap fè fas avèk. Epi li ka difisil, tèlman difisil. Si se yon move nouvèl sou sante ou an, yon dyagnostik ki chanje lavi ou yon maladi fatal, oubyen yon moun ki trè pwoche de ou. Li ta ka pwoblèm konpòtman yon pitit timoun oubyen yon adolesan rebèl, batay maryaj, pèt travay oubyen yon lòt kriz finansye ki ka vin agrave anpil epi pi mal chaka youn nan pwoblèm sa yo. Pou asire w, sa ka rive nan anviwònman ki sanble pi an sekirite. Konbyen plis li pral rive nan jaden misyon an, nan yon kontèks diferan de kontèks ou an, byen lwen de tout sa ki te chè ak abitye pou ou yon jou. Kote estrès ak danje yo miltipliye epi difikilte vin yon fason pou lavi a. Li jis vini ak teritwa a. Difikilte sa yo pafwa yo ka rasin nan peche nou an, neglijeans nou an oubyen iresponsablite nou an. Oubyen nou ta ka jwenn tèt nou nan mitan bal ak peche yon lòt moun. Oubyen li ka sèlman efè yon lemonn ki tonbe sou moun ki pi pwoche de nou yo. Li ka toujou afekte nou pwofondman.

Li ka ase pou voye yon moun nan depresyon oubyen yon lòt eta psikolojik ki pa an sante oubyen yon desann espirityèl ki santi tankou yon vale dezespwa ki fè nwa epi ki parèt san posiblite pou soti ladan an. Pandan moman sa yo, Bondye ka sanble byen lwen e priyè nou yo ak grinyan doulè nou yo anvan syel la ka menm santi tankou yo pa tande. Mèsi Bondye se pa sa ka a! Men, si nou onèt, li ka santi tankou sa pafwa. Kòm moun ki kwè, nou ka vrèman fè konfyans Seyè a nan tanpèt la, men li pa toujou fè li pi fasil, humanman pale. Nou menm ka jwenn tèt nou nan limit nou yo, ap kriye nan pè tankou disip yo te fè nan bato a “Seyè, sove nou! Nap mouri!”

Menm si yon sezon lapè ak trankilite ta ka rive apre (petèt), nan moman an, li ka santi kraze epi prèske twop pou nou sipòte. Gen moun ki soufri pou yon sezon, gen lòt moun ki fè fas ak li pou tout lavi yo.

“Menm lè mwen pase nan vale ki pi fè nwa a, Mwen pa pè nan anyen danje, Paske ou avèk mwen; baton ou ak baton ou pou mouton yo – yo soulaje mwen.” – Sòm 23:4

Anpil “tanpèt” nan lavi detwi tout bagay epi kite yon chemen destriksyon dèyè yo, menm jan tanpèt reyèl yo ye. Epi menm jan nan yon tanpèt reyèl, anjeneral li pran tan pou “rekonstwi” apre domaj la fin fèt. Gen kèk tanpèt ki ka chanje lavi e pou kèk, menm lam ap fini lavi yo. Anpil moun jwenn tèt yo nan chòk epi boule nan fon yo, jis rete pou yo fè dezyèm sou sitiyasyon yo an ak rasanse moso yo pandan y ap avanse bolope apre eksperyans sa a ki te traumatize epi blese yo. Sa rive chak jou pou kèk moun, pou peryòd tan diferan, yon kote kèlkeswa. Nou pa ta dwe sezi. An reyalite, nou ta dwe aprann espere pou li rive nan yon moman done si nou konprann sa Ekriti di sou nati moun ki tonbe a nan lemonn nan kote nou rete epi efè peche yo poutèt tan tout tan nou pral rete la a.

Bonnye bagay la verite se Bondye bay nou plis pase sa nou ka sipòte. Tanpri, pa fè pati moun sa yo ki di Li pa fè sa, oubyen ke Li sèlman fè sa paske Li konnen nou ka pran li (tankou si nou te vrèman gen pouvwa konsa nan tèt nou ak nan fòs pwop nou an). Si nou te ka fè bagay sa yo pou kont nou ak nan fòs pwop nou an, nou pa ta bezwen Li. Gideyon vini nan tèt mwen. (Epi pèmet mwen mwen di sa rapidman, vèrsè popilè a nan 1 Korentyen men anpil fwa yo malsite sa vle di pa sa ou ka panse li vle di.)

Seyè a pote soufrans nan lavi nou an pi souvan pase sa nou ta renmen. Men, Li gen rezon Li yo, epi nou dwe fè L’ konfyans pandan nou ladan l’. Nou dwe fè konfyans. Wi, nou ka konnen plan Bondye ak volonte Li an jeneral, men souvan plan Li yo pou nou menm kòm individi nan detail lavi nou chak jou yo pa sa fasil pou wè oswa pou konprann. Plan Bondye yo pou nou souvan byen diferan de plan nou yo.

Men, si nou tèt nou vrèman nan batay pandan nou soufri, nou ta dwe mande tèt nou sa a. Lè bagay yo vin difisil, ki lòt kote nou ka vrèman ale? Ki kote sekou nou vrèman soti? Wi, Seyè a ap sèvi ak moun kòm yon mwayen pou soulaje nou ak pou ede nou, men finalman se sèlman Li menm ki ka bay nou lapè. LAPÈ vre. Ki kote nou pral jwenn fòs nou pou nou sipòte si se pa nan nati Seyè nou an ki pa chanje, nan pwomès fidèl yo nan Kris ak lanmou Li a?

Li se Fòt Tounen nou an, Roche nou an, Boukli nou an ak Fòterès nou an kote nou kouri pou jwenn rekonfò, pwoteksyon ak lapè. Se sèlman nan Kris nou vrèman an sekirite, epi apa de Kris nou pa ka fè anyen.

Seyè a se bèje mwen an; Mwen gen sa mwen bezwen an. – Sòm 23:1

Mwen sonje sou yon imn modèn byen koni ki di bèl pawol sa yo:

Se sèlman nan Kris espwa mwen jwenn Li se limyè mwen, fòs mwen, chante mwen Kònè pye sa a, tè solid sa a Li fèm pandan sechrès ki pi chofe ak tanpèt ki pi fò Ki wotè lanmou, ki pwofondè lapè Lè pè yo kalme, lè efò yo sispann Konsolatè mwen, Tou sa mwen genyen an Isis la nan lanmou Kris la mwen kanpe

Bèl pawol ki touche, nès pa? Men, kesyon an se, èske nou kwè l’?

Èske nou vrèman kwè Li?

Èske nou vrèman fè L’ konfyans?

Èske nou vrèman kwè Li bon?

Èske nou vrèman kwè Li ap travay sou tout bagay pou byen pou moun ki renmen Li, menm lè nou pa ka wè l’?

Li enpòtan pou nou sonje ke kèlkeswa sa nou kwè, Li pral glorifye. Menm nan mitan sikonstans ki sanble pi terib yo. Men, nou ka tou repoze pandan nou rapèl Li se yon Papa byenveyan, konpasyonè, ki pa chanje e fidèl e nou ka vin pi pre Li. Nou dwe aprann pou rete nan Kris. Men souvrèn Li ak lanmou Li pou pèp Li yo pral se zòrey la kote nou pral poze tèt nou ki fatige yo.

Seyè a se fòs mwen ak boukli mwen an; kè mwen mete konfyans mwen nan li, e mwen jwenn sekou. Se poutèt sa, kè mwen kontan, e mwen remèsye L’ ak chante mwen. – Sòm 28:7

Nat ki pa chanje nan Bondye a se yon lank ki kenbe nou atache ak Roche la ki pap janm pèdi nou oubyen chase nou pandan moman difisil sa yo, ni pou jamè menm si ou nan Kris. Pandan mwen ekri sa a, anpil moun ki chè pou mwen vin nan tèt mwen. Manm fanmi proch ak fanmi nan lafwa ki ap fè fas ak kèk nan menm bagay sa yo mwen te mansyone nan kòmansman an, oswa menm pi mal nan moman sa a menm. Priez pou mwen ak pou lòt misyonè ki konnen sou tanpèt sa yo trè byen. Men, tou priez pou moun nan legliz ou an ki ap soufri. Yon vwazen, yon zanmi, oswa petètèt menm yon moun nan pwop kay ou an.

beni Bondye a ak Papa Seyè nou an Jezi Kris, Papa san limit la ak Bondye tout rekonfò a. Li soulaje nou nan tout afliksyon nou yo, pou nou menm tou nou ka soulaje moun ki nan nenpòt kalite afliksyon, gras a rekonfò nou menm nou resevwa nan men Bondye. – 2 Korentyen 1:3-4

Pou yo, se sèlman sa mwen ka di: fè L’ konfyans, fè Lwanj Li, pase tan pou kont ou an ak Pawòl Li an epi priye. Li se Papa san limit la ak Bondye tout rekonfò a, ki soulaje nou nan afliksyon nou an. Seyè a se Bèje nou an, nou gen sa nou bezwen an. Si nou pèsever, nou pral pi plis tankou Jezi lè sa fini. Epi kwè l’ oubyen pa, nou pral menm rekonesan pou tanpèt difisil men pou transformasyon sa yo nan lavi nou an. Priye.

Mwen te aprann pou mwen baze ba vag la ki pouse mwen kontre Roche nan Lajan – Charles Spurgeon

Ekri pa Antonio Salgado

PASTOR, YOUR WAY OF PREACHING AMOUNTS TO NOTHING

 

PASTOR, YOUR WAY OF PREACHING AMOUNTS TO NOTHING

 

For it is said, “His letters are weighty and powerful, but his physical presence is weak and his public speaking amounts to nothing.” – 2 Corintians 10:10

 

Paul was a man of tremendous intelligence. The mysteries of God had been revealed to him, things that were hidden in times past. His letters and sermons were deep and of great theological weight.

 

However, it was said of him that, “his physical presence is weak and his public speaking amounts to nothing”. Even with the knowledge he had, many did not like his way of speaking or preaching. He said true things, yes, pure words of God, nothing that was not biblical. But he was not as eloquent as other preachers, or even the philosophers of his day. We must remember that when we judge our pastors, or any preacher of the Word.

 

God has given pastors and teachers to His church as gifts to build up believers. At the same time, just like the different authors of the gospels, each one has his own distinct way of communicating the same truths. Some sound better than others, some have more passion than others, some are more eloquent and academic than others, each one is an individual person. And none of them will perfectly please your standard, opinion, tradition, or preference.

 

The question is whether they are faithful in preaching the Bible. Do they love the Word and the Lord and the church? Perhaps they do not preach in the way that you prefer. Perhaps they fail in one point or miss a detail of a text. But the question is whether God is building His people through that man? Does he have his weaknesses? Does he have his struggles and sins? Of course! They will have some theological differences with what you understand from Scripture in certain aspects too, yes! Almost always, at least in something for sure. But it is okay and normal as long as they are not fundamental things of faith where they fail.

 

We must strive to have unity in what is primary, liberty in what is secondary, but love in all things. There is true beauty in that diversity. I fear it is pride that causes us to despise those who don’t do things exactly the way we think they should be done. In many cases, it is something more traditional than Scriptural that we have a problem with.

 

We have several examples in the Scriptures of men who preach or tell stories correctly, but in different ways. Apollos was praised for his eloquence… while others despised Paul. Some include details that others do not, and vice versa. But are they preaching the Word in such a way that it is clear what they are saying in the text, and the brothers in the congregation are being benefited and built up by the teaching? Are they joyful and do they express to you how God has spoken to them and taught them something that they now understand they must change in their lives, giving thanks to God for those same sermons that others despise and judge?

 

They look at the men that God has greatly used in the past and present and compare their sermons. Spurgeon, Edwards, Whitfield, Pink, Tozer, Piper, MacArthur, etc. They all preach the Word, and with excellence! Some with different methods, some with more passion. Not only in the communication of the message, but also in the way it is organized. It is a beautiful thing how God, through different men and in different ways, always does His will through His Spirit to speak to and edify His people. At times, Spurgeon’s sermons sounded more like poetry than anything else.

 

When we cling to one method, and in our futile way try to limit the Holy Spirit of God by saying that only in such a way should a sermon be, and if not, the people will not be edified, we are showing nothing more than a deep pride in our hearts and a certain level of immaturity. The most important thing in any preacher’s message is that Christ is lifted up, that God is glorified,… but there is also much wisdom in the following verse.

 

Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying: “Nothing beyond what is written.” The purpose is that none of you will be arrogant, favoring one person over another.   – 1 Corinthians 4:6

 

It is true that there are better and more accurate methods than others. There are ways to preach more academically and effective than others in that sense. For the record, I personally am a fan of sound exegesis similar to the method of Simeon Trust. I like to examine the Greek and seek to have the confidence that I am saying what the text is actually saying and not something else. But when we set ourselves up as the ultimate judge of these things, especially when we are not a pastor, do not know the inner struggles of each man, the unique way each of us are wired, or when we are not appreciating the time and effort that man gives to be able to preach that message to the best of his ability at that moment, we are doing what the Word says we should not do. Complaining….

 

´ “Do everything without complaining or arguing,” ‭‭Philippians‬ ‭2:14‬ (For the theologians out there- if I understand the immediate context of this text, however, this can easily be applied to every aspect of Christian life.)

 

How easy it is to criticize instead of loving them and receiving the good from the message that was preached. How easy it is to desire another church, another pastor, or a better specific method of preaching, Instead of loving the church we have, loving the pastor we have, and looking for the good in what was preached instead of criticizing with crossed arms like the expert we probably are not. 

 

Please do not misunderstand what I am saying. Sound teaching is important. Solid biblical exposition is important for the health and growth of the church, and I certainly promote both things. But even within the camps of sound doctrine and good biblical expositors, unfortunately it has become a trend to despise local pastors and glorify the celebrities. But while the well known pastors may preach well, they are still sinful men at best. Furthermore, they don’t even know you exist, meanwhile your local pastor regularly prays for you and has probably shed tears before the Lord on your behalf. Let that sink in for a minute.

 

We should be more careful how we treat our brothers, Philippians 2 teaches us that the humility of Christ is what brings unity in His church. And the lack of humility in any member of the church, for any reason, will only bring division and the opposite of what Christ truly desires of us. The same ugly attitude that causes us to complain, the desire for a better pastor, a better church, a better spouse, a better child or a better job are all from the same ugly root of ungratefulness. In other words, without being aware of what we are actually saying, we are thinking that God has somehow not been good to us, and we foolishly think that we deserve more or something better. It reeks of that which caused the fall in the beginning. We should guard our hearts of such things. Let him who has ears, let him hear. Pray.

 

The elders who are good leaders are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. – 1 Timothy 5:17

 

“Above all, let your love for one another be fervent, for love covers a multitude of sins.” – ‭‭1 Peter‬ ‭4:8‬

 

“Fools do not care to have understanding; they only want to express their own opinions.” – ‭‭Proverbs‬ ‭18:2‬ ‭

 

“Whoever keeps his words has knowledge, And the one who is calm in spirit is a man of understanding.” –  ‭‭Proverbs‬ ‭17:27‬

 

Written by Antonio Salgado

 

Please pray for our BCMS workers serving faithfully in hard places. May the Gospel continue to go forth, to God be the glory.

 

If the Lord so lies on your heart to give back to Him by supporting this ministry, you can easily donate online through PayPal. Click the donate button below to send support of any amount directly to the ministry. This is the fastest option to get funds to the mission field.

 

 

Also,

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511
You may begin sending your support to BCMS/Antonio Salgado at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.)
You can also now give to the ministry online through the new giving solution called “click and give” at the CMC website. To get started, you just need to click on the link below and register the first time. Just a simple click on the donate button on their page (see link below), and then click the “click and give icon/button”.

 

https://www.cmcmissions.org/donate

 

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above. PayPal option is the fastest way to get funds directly to the field in case of emergencies. We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field. Whatever you decide, thank you so much for praying for us. Grace and peace.

THE BIBLICAL MODEL PART 1: THE ACTUAL MISSION OF MISSIONS

The Actual Mission of “Missions”

What are missions? What is mission work?

It can be a buzz word of sorts in Christian circles. Local missions, foreign missions, “mission minded”, “mission trips”, etc. I, for one, am someone who likes to define the terms when getting into explaining things, anything. We live in a world of so much information that the waters have certainly been muddied.

This makes communication in a postmodern world difficult and unprofitable sometimes, actually many times. There should be a clear understanding of what we mean by our use of any given word, but, someone else may use the VERY SAME word, but mean something else by it. So, let’s define the terms upfront as we think about the topic of “missions.”

What exactly is “the mission” or what are “missions?”

As we think about the New Testament, who do we speak of most, or think about first when we think of missions? Who is the first to pop into your mind? Is it Peter, James or John? Maybe, but I’d have to say probably not. Most people would automatically think. Paul of course. Why is this?

We know that Paul is most remembered as “the missionary” because there is much in the NT about his missionary journeys. But it is important that we remember that he was also the Apostle to the gentiles. The other Apostles pretty much stayed ministering to the Jews, their same people group. While Paul went out to the Gentiles, people different from himself, in places away from his own home, to places where people looked different and spoke different languages and believed different things. They had a different worldview and culture.

The other Apostles pretty much stayed around people who were like themselves, believed the same things, shared the same culture and language. We have to admit that there is definitely a different element about Paul’s mission to the Gentiles, in comparison to the way the Gospel was preached to the Jews in Jerulsalem. Paul crosses cultural lines with the Gospel. He went to the “ethnos” he went to the nations, to other people who were not like him.

In what is known as the Great Commission found in Matthew 28:18 – 20, Jesus says the following:

“Jesus came near and said to them, “All authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all nations (ethnos), baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age.””

Go, therefore, and make disciples of all the ἔθνος…
Original Word: ἔθνος
Transliteration: ethnos
Phonetic Spelling: (eth’-nos)
Definition: a race, a nation, the nations
This word can mean:
a race, people, nation; the nations, Gentiles (non Jews).

The Great Commission, in this text, is the “mission” that we as Christians refer to when we talk about “missions.” But in light of the clear command of Christ here, are we using this term correctly? Oftentimes I think we don’t. I must say first of all that I believe that most people have the best of intentions, and I certainly commend their willingness to serve. Nothing but love and respect for them there.

But the mission is to literally take the Gospel and make disciples of people from other nations. Ours too, of course, but not just ours. I don’t think the Scriptures give us the luxury of an “either or” approach when it comes to missions. Each local church should strive to be involved in Gospel proclamation at home and overseas. Whether it be in going, sending, supporting, praying, whatever. But involved and committed, in both local ministry and foreign missions to the best of their ability. Understanding that He who has all authority in heaven and on earth was not just giving a suggestion. It wasn’t a beggar’s plea, but a King’s command to His people!

In foreign missions, the call is to reach and make Christ followers of people who are unlike ourselves. Crossing geographical, ethnolinguistic and cultural boundaries. It could be said that what many call “local missions” is actually evangelism, and/or some other type of ministry. But according to the command, actual missions would be evangelism and discipleship in a different cultural context than your own.

That definition could certainly be broadened, but for now let’s say that at a minimum, missions, as we see in Scripture, is crossing cultural barriers with the Gospel. Some may not see that as significant. But I would argue that it is very important that we make such a distinction. We must define the terms.

I say this only because when we use terms like local missions, we refer to activities that aren’t really missional. We actually are only doing “local missions” if we are crosssing those cultural barriers in your own area or hometown. If you are in a predominantly white church or community, and are reaching nearby populations of Hispanics, Indians, Asians etc., I’d consider that actually doing “local missions.” But anything else …is, well, something else.

It may be benevolence…. good. We must show mercy and help the needy, as we ourselves have been shown mercy.

It may be evangelism…..absolutely essential. We must preach the Gospel everywhere. But this usually plays out most naturally where we live and in the surrounding area with people that are involved in our daily life.

Disaster relief…amen. We should come to the rescue of those in need and suffering. This is not only the right thing to do, but it also opens us up to new opportunities to share the Gospel with people who are not in our immediate circle of influence and are in need of hope.
.
In no way am I trying to downplay the importance of these ministries, and important acts of Christian service. But this is not local missions, it’s another kind of good and necessary local ministry.

If we don’t make this distinction, we can fail in at least this area of our calling as Christians. Because if we call something missions that is not missions, we will THINK we are doing what we are called to do, when in fact we are only doing part of what we should be doing (commanded to do). Why? Because we have been calling it something else that it really is not. That’s why defining the terms is so important here.

We are called to evangelize the surrounding community. But the church is also called to the nations (ethos). We can do that through equipping or through going ourselves. We may do that through sending and that means commitment, funding and communication. But when the church does that, and a person takes the gospel across cultural lines, for the purpose of making disciples….then the church has participated in “missions” in the most biblical sense.

What we do know is that mission work is definitely the work of the local church, it is the will of God, and it is the way that God has ordained to call people from every tribe, tongue and nation unto Himself while making His name great among the nations! God is calling a people unto Himself, Christ is building His church, preparing His bride and has invited us into this work. All who name the name of Christ. What an honor it is to serve our King in this way! What kindness, to bring former rebels into His family as sons and daughters, allow us to serve Him in this holy work. Let us understand it not as a sacrifice, but a privilege.

This idea of missions overseas also necessitates a support system. An important partnership between the local church (and other supporting churches), the missionary and the “Epaphroditus.” That fellow soldier and worker, that messenger and minister to the missionary’s need.

I will unpack some of what that partnership looks like in the next article using an example from the book of Philippians.

Grace and peace.
Written by Antonio Salgado Jr.

“I give thanks to my God for every remembrance of you, always praying with joy for all of you in my every prayer, because of your partnership in the gospel from the first day until now.” – Philippians 1:3-5

If the Lord so lies on your heart to give back to Him by supporting this ministry:

You can donate to this ministry online with PayPal. Click the donate button below to send support of any amount directly to the ministry. This is the fastest option to get funds to us. Click the link below for that option.

Also,

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511

The ministry of (CMC) serves hundreds of missionaries, but they ONLY receive the funds for us and in no way have control over how the funds are to be spent or what we are to do as a ministry, which gives room to be sensitive to the Spirit’s leading and the liberty in making needed adjustments.

You may begin sending your support to the BCMS (Antonio Salgado) at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.)

You can also now give to the ministry here in the DR online through the new giving solution called “click and give” at the CMC website.

To get started, you just need to click on the link below and register the first time. Just a simple click on the donate button on their page (see link below), and then click the “click and give icon/button”.

https://www.cmcmissions.org/donate

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above. But the PayPal option is the fastest way to get funds directly to the field.

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

Whatever you decide, thank you so much for praying for us. Grace and peace.

EL PRIORISMO Y EL HOLISMO EN LAS MISIONES ¿POR QUÉ NO AMBOS?

MISIONES BÍBLICAS Y LA RELEVANCIA DE CARL F. H. HENRY 

A lo largo de la historia, en medio de hambrunas, plagas y persecuciones, la iglesia ha enfrentado muchos desafíos. Especialmente cuando se trataba de cómo manejar dos cosas, la proclamación del evangelio y ayudar a los necesitados de la sociedad en medio de eso. Estas controversias en las misiones no son nuevas. Cuando la puerta del ministerio se abrió a los gentiles en el libro de los Hechos, las cosas se complicaron aún más después de que Pablo y Bernabé enfocaron su atención en los gentiles en su trabajo misionero. Por supuesto, el contexto del debate en Hechos 15 fue determinar si los gentiles deben o no guardar la ley y ser circuncidados. Pero es generalmente cierto que, al cruzar la brecha cultural, habrá desafíos en la proclamación del Evangelio y para algunos, en la identificación de los detalles del papel de la iglesia con respecto a los problemas sociales y la contextualización. No hay escasez de personas perdidas o sufrientes a nuestro alrededor, y por lo tanto, ciertamente no ha cambiado hoy.

En todo caso, el problema solo se ha agravado a lo largo de los siglos a medida que los diferentes contextos culturales continúan siendo penetrados con la luz del Evangelio. Es hermoso e inspirador saber que el Evangelio se está llevando a los lugares más oscuros y difíciles, pero también conlleva desafíos reales para enfrentar y las necesidades cada vez mayores. Especialmente cuando se trabaja con los pobres. Puede ser un trabajo difícil, y de alguna manera es más fácil predicar que ensuciarse las manos para servir entre los indefensos de la sociedad en el frente. Pero no la conciencia de todos les permitirá ser oyentes de la Palabra solo cuando se encuentren cara a cara con las grandes necesidades de otros portadores de la imagen de Dios. Y las preguntas sobre qué deben hacer o no exactamente los misioneros han entrado en el debate en repetidas ocasiones. Por lo tanto, esta es una controversia que ciertamente me llama la atención. Es el debate aparentemente interminable entre lo que se conoce como priorismo y holismo.

 

Definiendo los términos

Debemos admitir que la iglesia no siempre ha hecho muy bien en matizar las cosas en el pasado, especialmente al desarrollar una teología que permita adecuadamente ambos lados de un problema como este. Pero antes de profundizar en el asunto en cuestión, quizás deberíamos tomarnos un tiempo para definir los términos un poco mejor. Dependiendo de con quién hable, las personas pueden tener algunas ideas diferentes cuando usan las mismas palabras. ¿Qué es exactamente el priorismo y qué es el holismo? ¿Son esas las dos únicas opciones?

En un artículo del Judson Center, Jay Flinn resume la historia del debate evangélico de la misión holística. Él escribe: “En las décadas siguientes, se ha escrito mucho sobre el tema de la misión holística. La mayor parte de lo que se ha escrito se puede resumir en tres posiciones principales relacionadas con la relación de evangelismo y acción social en la misión. Una posición conserva el énfasis en el evangelismo y la plantación de iglesias con poca consideración a la acción social. Una segunda posición sigue el modelo de evangelismo de Stott como la misión principal con la acción social cristiana como socio secundario. La tercera posición considera la acción social como una misión igual al evangelismo. Si bien existen variantes para estas posiciones y se pueden usar diferentes términos para describirlas, las variantes se definen en última instancia por la relativa prioridad y la relación de evangelismo y acción social entre sí”.

 

Entendiendo el Priorismo

Por un lado, del tema, hay quienes dicen que el Evangelio (y algunos incluyen plantar iglesias con eso) siempre debe ser lo principal. Y tienen razón, muy bien debería ser. Una declaración clásica sobre priorismo de Donald McGarvan afirma: “Una multitud de empresas excelentes nos rodean. Tan grande es el número y tan urgentes los llamados, que los cristianos pueden fácilmente perderse entre ellos, viéndolos a todos igualmente como una misión. Pero al hacer el bien, pueden fallar de lo mejor. Al ganar los preliminares, pueden perder el juego principal. Pueden tratar una picazón problemática, mientras el paciente muere de cólera. La cuestión de las prioridades no se puede evitar “.

Él hace un punto válido. Aquellos que se aferran al priorismo temen que algunos que se aferran a un enfoque más holístico hayan hecho del Evangelio una cuestión secundaria. Aunque debemos reconocer que es cierto para algunos, también debemos tener cuidado con la generalización imprudente. Pero gran parte de la confusión se debe a que las palabras reinventadas significan cosas distintas de lo que originalmente significaban. Esto solo enturbia aún más las aguas teológicas, causando confusión en lugar de ayudar a aclarar el tema. En estos días, muchas palabras como evangelismo, evangelio y misión pueden significar cosas diferentes de lo que solían ser. Por lo tanto, es importante que examinemos estos términos bíblicamente, de lo contrario no tienen límites en cómo se usan y pierden todo significado real.

Lo más probable es que sea el resultado a lo largo del tiempo de lo que se conoce como “deriva de la misión”. El CEO de Edify dijo: “Es la excepción de que una organización se mantiene fiel a su misión. El curso natural, la desafortunada evolución natural de muchas misiones originalmente centradas en Cristo, es ir a la deriva ”.

En un número de Evangélicas Misiones Trimestrales, se publicó un “simposio” en el que “se pidió a cinco líderes que expresaran sus puntos de vista sobre la relación entre proclamación y acción social, y solo uno presentó una aproximación a la posición prioritaria”. Esto es bastante desafortunado considerando que antes del primer Congreso de Lausana en 1974, el priorismo era la opinión dominante entre los evangélicos. Sin duda, los asuntos eternos tienen prioridad sobre los asuntos temporales.

Son correctos en su manera de mantener el evangelio como el foco principal de la misión. Pero para algunos en el extremo del espectro (prioristas estrictos), lamentablemente se ha convertido prácticamente en lo único que hacen. Este es un agujero enorme en su posición. Debido a esta falta en la teología de algunos quienes se aferran al priorismo, a menudo son acusados ​​de descuidar el mandamiento de amar a su prójimo en su intento de centrarse en el Evangelio. Estoy de acuerdo en que el Evangelio es la prioridad y debe estar en la parte superior de la lista para todos nosotros. Sin embargo, irónicamente, muchos de los que dicen ser apasionados por Cristo pueden aislarse de las comunidades a las que intentan llegar mostrando poco interés en su condición humana temporal de sufrimiento. Muchos lo interpretan como una falta de amor, no solo por la perspectiva opuesta, sino también por la comunidad perdida que siempre está mirando. Por lo tanto, no deberíamos ser tan rápidos para descartar por completo todo el enfoque holístico del ministerio. Algunas de las acusaciones a los prioristas estrictos son justas y deben abordarse. Pero siempre recordando que existen otras opiniones más equilibradas entre estas dos posiciones. John Stott finalmente cambió sus puntos de vista a favor de un enfoque más equilibrado de la Gran Comisión.

 

Entendiendo el holismo

En el otro lado del tema, hay quienes toman una misión más holística. Afirman creer y predicar el Evangelio también, lo que puede hacer que las cosas que dicen parezcan algo ambiguas. C. René Padilla, quien fue muy influyente al convencer a muchos de adoptar un enfoque holístico de la misión, dijo lo siguiente:

“La misión holística es una misión orientada a satisfacer las necesidades humanas básicas, incluida la necesidad de Dios, pero también la necesidad de comida, amor, vivienda, ropa, salud física y mental, y un sentido de dignidad humana. Además, este enfoque tiene en cuenta que las personas son seres espirituales, sociales y corporales, hechos para vivir en relación con Dios, con sus vecinos y con la creación de Dios. En consecuencia, presupone que no es suficiente cuidar el bienestar espiritual de un individuo sin tener en cuenta sus relaciones personales y su posición en la sociedad y en el mundo. Como Jesús lo vio, el amor a Dios es inseparable del amor a nuestro prójimo “.

En mi opinión, no está equivocado al decir que el amor a Dios es inseparable del amor a nuestro prójimo. Dentro de este campo hay quienes son acusados ​​de tener otro Evangelio, un evangelio de “justicia social”. Y para estar seguros, hay algunos en este campamento que no están muy centrados en el evangelio. En el peor de los casos, pueden ser de naturaleza casi completamente humanitaria con poca o ninguna enseñanza bíblica del Evangelio o del sonido. Algunos están distraídos y descuidan el verdadero evangelismo bíblico. Sin embargo, hay algunas cosas que un priorista estricto puede aprender de ellos. Usualmente son muy activos en servir a sus comunidades, alimentar a los pobres, defender a los débiles y los necesitados y hacer el bien a su familia de fe y a sus vecinos fuera de la iglesia. Aunque el evangelio es un asunto eterno y de mayor peso, al menos debemos admitir que estas son cosas buenas e importantes y no deben ser ignoradas. Y no todos los que adoptan un enfoque holístico de la misión se ajustan a la descripción de “guerreros de la justicia social” o no estarían completamente de acuerdo en una categoría u otra. Entonces, a medida que avanza el debate, la línea continúa pareciendo borrosa para algunos sobre cómo exactamente estas dos cosas deben encajar correctamente.

 

¿Una alternativa?

Debemos ser conscientes y estar dispuestos a admitir los peligros de una posición extrema en ambos lados. Esta es simplemente una de las muchas áreas de nuestra teología donde debemos aprender a vivir en la tensión y encontrar una manera de reconciliar las dos ideas, ya que ambas tienen bases bíblicas. Ciertamente no queremos caernos a ambos lados del caballo, por así decirlo. Hacerlo, creo, sería caer en algún tipo de error u otro. Debemos encontrar un mayor equilibrio bíblico, y aquí es donde Carl F. H. Henry es extremadamente útil.

 

Sus credenciales

Carl Henry es más relevante cuando se trata de esto por muchas razones. Él mismo dijo que era, de hecho, un priorista, pero que también mantenía la necesidad de la preocupación social. Henry fue uno de los arquitectos fundadores del movimiento evangélico moderno de EE. UU., Y probablemente ha dicho y escrito más sobre el tema que nadie, siendo él mismo extremadamente influyente, “llamando a los evangélicos a diferenciarse del fundamentalismo separatista y reclamar un papel para influir en la cultura americana más amplia. Participó en la creación de numerosas organizaciones evangélicas importantes, incluidas la Asociación Nacional de Evangélicos, el Seminario Teológico Fuller, la Sociedad Evangélica Teológica, la revista Christianity Today (de la cual fue editor fundador) y el Instituto de Estudios Cristianos Avanzados. El Instituto Carl F. H. Henry para la Participación Evangélica en el Seminario Teológico Bautista del Sur y el Centro Carl F. H. Henry para la Comprensión Teológica en la Universidad Internacional Trinity buscan continuar su legado “. Su visión de la necesidad de competencia teológica y compromiso cultural sigue siendo una de las alternativas más vibrantes en nuestros días. Era conocido por su compromiso con los rigores teológicos, su compromiso activo con los problemas sociales apremiantes de nuestros días, pero también por tener un compromiso inquebrantable con el evangelio de Jesucristo. Su libro “La conciencia inquieta del fundamentalismo moderno” (1947) fue una respuesta al movimiento fundamentalista separatista que sin darse cuenta se convirtió en un obstáculo para su propia causa de alcanzar a los perdidos con el Evangelio.

Henry habló elocuentemente sobre lo que durante mucho tiempo ha sido disputado por teólogos y misiólogos. El propio Henry había dicho que “estas tensiones ahora irritan a la iglesia como nunca antes en la historia reciente”. El tema ha generado mucha división entre los evangélicos, especialmente desde la controversia fundamentalista-modernista de principios del siglo XX.

En un ensayo sobre Carl Henry y su modelo “regenerativo” de evangelismo y preocupación social, Jerry M. Ireland cita: “El fundamentalismo respondió a la agenda social centrada en el ser humano de la teología liberal al retirarse principalmente del compromiso cultural y la acción social. En lugar de desarrollar una respuesta bíblicamente más equilibrada a los problemas sociales. Desafortunadamente, el fundamentalismo tendió a truncar la reverencia temporal del evangelio a favor de un enfoque exclusivo en asuntos eternos “.

 

Su modelo regenerativo

Hay mucho que aprender de Henry. Como señala Irlanda, Henry asocia estas dos tareas de la iglesia de una manera similar a C. H. Dodd, distinguiendo la palabra didache de kerygma. En las enseñanzas de Dodd, señala que “kerygma representa el mensaje único de salvación de la iglesia”. La proclamación del evangelio. Mientras didache, dice, “se refiere a las enseñanzas de la iglesia y las demandas éticas de las Escrituras”.

Henry creía que el kerygma se relaciona especialmente con el cumplimiento de la Gran Comisión. Kerygma es necesario porque es el medio que Dios usa para dar a conocer Su voluntad y el evangelio. Didache es necesario porque es el proceso de enseñanza que es esencial para la formación moral de una persona. Las enseñanzas de las Escrituras que Dios usa para traer crecimiento espiritual. Pero sin kerygma primero (proclamación del evangelio), no puede haber didache (discipulado). Y aunque kerygma y didache son ambos necesarios, no son necesarios de la misma manera.

 

Orden bíblica

La preocupación es buena, hacer y mantener el evangelio como la prioridad. Sin embargo, con un vistazo rápido a los imperativos en las Escrituras, la vida de Cristo y el ejemplo del apóstol Pablo, uno tendría dificultades para presentar el caso de que la preocupación por la condición humana sufriente de nuestro prójimo y la generosidad hacia ellos era algo opcional. Jesús tuvo compasión por las multitudes, Pablo dijo que estaba ansioso por ayudar a los pobres, y hay muchos otros ejemplos de por qué debemos hacer el bien a la familia de fe y a nuestro prójimo. A continuación se presentan solo algunos del Antiguo y Nuevo Testamento.

 

Evidencia del Antiguo Testamento

El generoso será bendito, Porque da de su pan al pobre. (Proverbios 22.9 NBLA)

El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, Pero el que se apiada del necesitado lo honra. (Proverbios 14.31 NBLA)

El que cierra su oído al clamor del pobre, También él clamará y no recibirá respuesta. (Proverbios 21.13)

(Para más ejemplos miren a Proverbios 14.21, 29.7, 31.8-9, Ezekiel 16.49)

 

Evidencia del Nuevo Testamento

 En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir”». (Hechos 20.35 NBLH)

Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. (Gálatas 2.10 NBLH)

Al que te pida, dale; y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. (Mateo 5.42 NBLH)

 La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. (Santiago 1.27 NBLH)

(Para más ejemplos miren a 1 Juan 3.17-18, Lucas 14.12-14, 12.32-34, 3.11)

 

La lista puede seguir y seguir y seguir …

 

También existe la evidencia de la historia a considerar. El impacto de la iglesia primitiva continúa siendo visible en la civilización occidental de hoy. Los historiadores señalan que “en la Edad Media, el cristianismo transformó las sociedades para mejor y continúa influyendo en la cultura dondequiera que se extendieron sus enseñanzas. La caridad alentada por las enseñanzas bíblicas (Lucas 10.30-37) eventualmente llevó a la fundación de hospitales, orfanatos, hogares para ancianos y cuidado de los pobres, los hambrientos y las personas sin hogar. Incluso muchas de las universidades más grandes y prominentes de nuestros días se fundaron originalmente para propósitos cristianos”. La tendencia de la iglesia a extender la compasión a los que sufren y los necesitados a su alrededor a lo largo de la historia, fue simplemente fruto de los cristianos que viven una vida transformada llena del Espíritu en obediencia a las Escrituras. Vivieron imitando el ejemplo de Cristo, motivados por el amor a Aquel que nos amó primero, y que se entregó sacrificialmente por nosotros. ¿De qué manera esto sería algo malo? Y con las Escrituras y la historia que atestiguan el patrón de audaz proclamación del Evangelio Y compasión y generosidad hacia los demás, ¿por qué sería diferente para la iglesia hoy?

No hay necesidad de debatir si la iglesia debe ser generosa o no con la familia de fe, pero por alguna razón hay personas que piensan que no debemos distraernos con problemas sociales o invertir demasiado tiempo o dinero en mostrar compasión. a otros portadores de imágenes que sufren. Henry ciertamente tuvo una elocuencia única sobre él a la hora de reconciliar este tema. A veces parecía hablar el idioma de ambos campos. Se aferró a mantener el Evangelio como una prioridad, pero manteniendo la preocupación social como algo importante y necesario.

No hay necesidad de debatir si la iglesia debe ser generosa o no con la familia de fe, pero por alguna razón hay personas que piensan que no debemos distraernos con problemas sociales o invertir demasiado tiempo o dinero en mostrar compasión. a otros portadores de imágenes que sufren. Henry ciertamente tuvo una elocuencia única sobre él a la hora de reconciliar este tema. A veces parecía hablar el idioma de ambos campos. Se aferró a mantener el Evangelio como una prioridad, pero manteniendo la preocupación social como algo importante y necesario.

Es importante tener en cuenta que aunque su modelo (el de Henry) sostuvo ambos puntos de vista según fuera necesario, no significa que ambos fueran iguales. Henry fue una crítica de las falacias liberales y seculares con respecto a la benevolencia de Dios. En el libro Controversias en las misiones, Jerry M. Ireland escribe que “Henry encuentra un motivo de preocupación entre las tendencias liberales y seculares … y advierte contra el evangelismo confuso y la preocupación social, o de reducir el evangelismo a simplemente atacar los males sociales o políticos. Hacerlo es cometer el último acto de falta de amor, ya que descuida la mayor necesidad de la humanidad, a saber, la redención personal y la regeneración sobrenatural “.

Jerry M. Ireland también hace una distinción importante cuando dice que está “ligeramente fuera de lugar decir que el evangelismo y la preocupación social son dos alas del mismo pájaro, o dos caras de la misma moneda”. Porque incluso la Escritura nunca iguala estas dos cosas de una manera tan abiertamente paralela, a pesar de que la Escritura defiende la necesidad y la importancia de ambas “. Debemos trabajar y vivir en la tensión que existe allí.

Al comprender las diferencias en kerygma y didache, se hace evidente por qué la proclamación del evangelio debe ser una prioridad en las misiones. Deberíamos querer que más personas vengan a Cristo. Como resultado de hacer discípulos, eventualmente se plantarán más iglesias. E históricamente, la iglesia ha sido un medio por el cual el bien se desborda naturalmente en el mundo que la rodea. Es una gracia de Dios, un beneficio de simplemente vivir cerca del pueblo de Dios. Sin embargo, lo que sucede en algunas iglesias es que el enfoque se vuelve mucho más interno, a lo que sucede dentro de las cuatro paredes de un edificio, y menos tiempo que la sal y la luz para quienes los rodean. La evidencia de esto se ve en lo poco que se designa para la benevolencia en los presupuestos de la iglesia local promedio.

Yo conozco personalmente a misioneros que se dieron cuenta del desequilibrio en sus ministerios de una estricta visión prioritaria y en realidad perdieron el apoyo de algunas iglesias, cuando debido a una “conciencia incómoda” (como lo llamaría Henry), se involucraron más para ayudar a satisfacer las necesidades de aquellos a quienes sirvieron además de la predicación y la enseñanza regulares. Fueron rechazados por algunos partidarios que eran prioritarios estrictos cuando adoptaron un enfoque más holístico para participar más en sus comunidades. Cuando un misionero decide obedecer las Escrituras en ambas áreas en amor por su próximo, y en realidad pierde el apoyo de las iglesias, esto no solo es trágico, ¡es una locura! El evangelio siempre debe seguir siendo lo principal, por supuesto, pero también debemos aprender a caminar en las buenas obras que nos prepararon (Efesios 2.10.) Se nos dice que amemos, pero no solo de palabra, sino de hecho también (1 Juan 3.18), y que nuestra fe sin obras está muerta. (Santiago 2.26)

 

¿Por qué no las dos cosas?

La pregunta es, ¿por qué no ambos? Carl Henry se consideraba un priorista, pero claramente creía y enseñaba que ambas eran tareas necesarias de la iglesia. Es posible predicar un Evangelio bíblico, con un énfasis importante en la evangelización, entrenando líderes y discipulado, al mismo tiempo que sirve a su comunidad, mostrando compasión por el sufrimiento siempre que sea posible. Es bastante desafortunado cuando quienes luchan por tratar de mantener un mejor equilibrio son acusados ​​de un “Evangelio social” cuando no se descuida la proclamación del evangelio, simplemente se agrega un mandato bíblico que faltaba. Estamos llamados a ser sal y luz, haciendo buenas obras para que otros puedan glorificar a nuestro Padre en el cielo. Después de todo, una fe genuina no es meramente intelectual y pasiva, sino una fe activa y activa.

Pero Ireland hace un punto que vale la pena recordar cuando se discuten estos temas. Él dice que “es importante que distingamos el evangelio en sí mismo de las demandas del evangelio y evitemos confundir los dos si queremos ser fieles a las Escrituras. Cuando se hace esto, podemos abogar por la prioridad del evangelismo y por una sólida preocupación social cristiana “.

También usa una ilustración útil de la vida cotidiana para demostrar esto. Él dice: “Imagínese si tuviera que ir a un banco para hacer un depósito para pagar sus facturas. Ir al banco sería la prioridad. Porque si el cheque no se deposita, las facturas no se pueden pagar. Claramente, una cosa es una prioridad y debe tener lugar primero, pero ambas siguen siendo necesarias. Debo depositar mi cheque y debo pagar mis facturas. Lo segundo depende de que lo primero ya haya sucedido y la prioridad de lo primero no hace que lo segundo sea opcional”. Es similar a esto con evangelismo y preocupación social.

Hacer del evangelismo una prioridad no debe significar descuidarnnos en los actos de compasión. Tampoco un enfoque holístico tiene que significar la negligencia del evangelismo, de ninguna manera. En este punto, los términos priorismo y holismo han adquirido tanto equipaje y significados diferentes que casi se han vuelto inútiles, especialmente cuando no se puede acordar lo que significan.

Hacer del evangelismo una prioridad no debe significar descuidarnnos en los actos de compasión. Tampoco un enfoque holístico tiene que significar la negligencia del evangelismo, de ninguna manera.

Pero cuando se trata de dar a conocer a Cristo a través del evangelismo audaz y mostrar compasión y amor a nuestro prójimo, digoque esto es el cristianismo bíblico del Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué no ambos?

Autor- Antonio Salgado Jr.

Director Biblical Christian MIssionary Society

I give thanks to my God for every remembrance of you, always praying with joy for all of you in my every prayer, because of your partnership in the gospel from the first day until now.

– Philippians 1:3-5

Bibliografía

 1. SCOTT MOREAU. Mission and missions. ED A. SCOTT MOREAU. Evangelical dictionary of world missions. Grand Rapids. Baker Academic, 2000. 
 2. CHRISTOPHER R. LITTLE. The case for prioritism. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 671-672. ISBN: 978-0-87808-892-8
 3. CHRISTOPHER R. LITTLE. The case for prioritism. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 643. ISBN: 978-0-87808-892-8
 4. CHRISTOPHER R. LITTLE. The case for prioritism. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and  practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1112. ISBN: 978-0-87808-892-8
 5. CHRISTOPHER R. LITTLE. The case for prioritism SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 684. ISBN: 978-0-87808-892-8
 6. Wikipedia. Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_F._H._Henry
 7. JERRY M. IRELAND. Concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1129-1130. ISBN: 978-0-87808-892-8
 8. JERRY M. IRELAND. Concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1134. ISBN: 978-0-87808-892-8
 9. JERRY M. IRELAND. Concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1380. ISBN: 978-0-87808-892-8
 10. JERRY M. IRELAND. Concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1134. ISBN: 978-0-87808-892-8
 11. TOMMORROW’S WORLD. How “Christianity” changed the world. Disponible en https://www.tomorrowsworld.org/magazines/2016/november-december/how-christianity-changed-the-world
 12. JERRY M. IRELAND. Carl F. H. Henry’s regenerational model of evangelism and social concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1288-1296. ISBN: 978-0-87808-892-8
 13. JERRY M. IRELAND. Carl F. H. Henry’s regenerational model of evangelism and social concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1296-1303. ISBN: 978-0-87808-892-8
 14. JERRY M. IRELAND. Carl F. H. Henry’s regenerational model of evangelism and social concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1387-1394. ISBN: 978-0-87808-892-8
 15. JERRY M. IRELAND. Carl F. H. Henry’s regenerational model of evangelism and social concern and the promise of an evangelical consensus. SCHEUEREMANN, ROCHELLE and CATHCART. Controversies in mission: theology, people, and practice of mission in the 21st century. Pasadena. Scheuermann, Rochelle and Cathart, 2016. Loc 1394-1402. ISBN: 978-0-87808-892-8

 

 

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

If the Lord so lies on your heart to give back to Him by supporting this ministry:

You can donate to this ministry online with Paypal. Click the donate button below to send support of any amount directly to the ministry. This is the fastest option to get funds to us. Click the link below for that option.

https://www.paypal.me/SalgadoDRMission?locale.x=es_US

Also,

CENTRAL MISSIONARY CLEARINGHOUSE
P.O. Box 219228
Houston, Texas 77218-9228
1-800-CMC-PRAY (1-800-262-7729)
Office: 281-599-7411
Fax: 281-599-7511

The ministry of (CMC) serves hundreds of missionaries, but they ONLY receive the funds for us and in no way have control over how the funds are to be spent or what we are to do as a ministry, which gives room to be sensitive to the Spirit’s leading and the liberty in making needed adjustments.

You may begin sending your support to the BCMS (Antonio Salgado) at any time at the address above. (Checks should be made payable to Central Missionary Clearinghouse or C.M.C.)

You can also now give to the ministry here in the DR online through the new giving solution called “click and give” at the CMC website.

To get started, you just need to click on the link below and register the first time. Just a simple click on the donate button on their page (see link below), and then click the “click and give icon/button”.

https://www.cmcmissions.org/donate

For tax exemption, you must send your donation through Central Missionary Clearinghouse (CMC) at the address above. But the Paypal option is the fastest way to get funds directly to the field.

We do not use a sending agency that gets a percentage of the money donated, so you can be sure that your gift goes directly to the mission field.

Whatever you decide, thank you so much for praying for us and helping this ministry. God Bless You!

LA CENTRALIDAD DE CRISTO EN TODAS LAS COSAS

“Entonces él les dijo: —¡Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.”

“porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.”

Por que Cristocentrico? Hay mucho en las redes sociales entre los cristianos que usan este termino, muchos libros, sermones,  canciones. Pero que significa y exactamente, y porque se usa? Por que tanta enfasis? Tal vez la pregunta mas importante será,es bíblico darle tanta enfasis a la persona y obra de Cristo? Este tema es uno cual es simple pero a la vez muy profundo y tiene que ver con la teología del “cumplimiento” y es un tema que el mismo Antiguo Testamento da prioridad. Es el mensaje que Juan el Bautista predicó,Jesus y los apostoles predicaron, y es el tema que llega al mismo corazon del evangelio.

El Apostol Pablo declaro que Jesus vino cuando el tiempo fue cumplido. Por lo menos esto implica que hubo un tiempo de preparación. Preparación de algo grande anticipado. En el plan de Dios progresivo, todo de lo que había sucedido tenía su proposito y meta de señalar hacia, y exaltar a Cristo. La era de Moises puntaba a este momento de cumplimiento y dio enfasis a ese momento venidero. El envío del Hijo de Dios indicaba la culminación de ese tiempo. Hasta este punto en la historia, esto había sido la meta de TODO que había sucedido en el pasado. Hablando de las promesas de Dios, todos eran de, y son para Cristo.

El Señor prometió en varias ocasiones un Redentor, Salvador, el Mesias, el mejor y mayor profeta y dador de ley. Todos los tipos y sombras en el Antiguo Testamento eran solo sombras De el que ha de venir.  Se puede decir que nunca ha existido un verdadero rey, un verdadero,  profeta,un verdadero juez, un verdadero maestro. Por que en un sentido todos del pasado eran nada mas que sombras del Verdadero, el Señor Jesucristo!

Desde Genesis a Malaqúias hay algunos 353 profecias acerca de Cristo cumplidas en el Nuevo Testamento!

La Biblia fue escrita y preservada para nosotros, pero no es acerca de nosotros, las Escrituras dan testimonio de Cristo! Todas las promesas son a Él, a Cristo, y somos herederos de esas promesas por fe en Él.

“porque todas las promesas de Dios son en él «sí», y en él «Amén», por medio de nosotros, para la gloria de Dios.”

Agustín es que está acreditado con decir, “el antiguo está en el nuevo revelado, y el nuevo está en el antiguo ocultado”.

Desde Genesis vemos en el ‘protoevangelio”, la primera promesa de redención, que se cumplio en la cruz.

“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón.”

En Deutoronomio vemos la promesa de un profeta como Moises… Pero mejor, mayor.

“»Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos; a él oiréis.” Deuteronomio‬  18:15

En el Nuevo vemos El Padre decir lo mismo de una nube de gloria en la transfiguración.

“Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, haremos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube, que decía: «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.» Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: «Levantaos y no temáis.» Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo.”

Moises y Elias, quienes siempre han representado a la ley y los profetas, en este instante muy significante, desaparecen y el texto dice que alzaron los ojos, y no vieron a nadie, sino a Jesus solo! ¡A él oíd! Esto es el mensaje de la Biblia. Jesus es el verdadero Profeta, el verdadero, Rey, el verdadero Maestro, el verdadero Juez, el Sumosacerdote de el mejor y nuevo pacto basado en mejores promesas, y el verdadero y mayor dador de la ley, Su ley, ¡la ley de Cristo!

Todo punta a Cristo, los sacrificios, el templo, el tabernaculo, el Sabado, y podemos escribir ejemplos inumerables de los tipos y sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo lo declara con mas claridad.

Cristo está-

“sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.”

Cristo es-

“Él, que es el resplandor de su (Dios) gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder…”

¡Es Cristo que sustiene todo en la creación!

En Cristo-

fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.”

Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.”  San Juan‬

¡Cristo es todo! Y en la infinita sabiduria de Dios el Padre, el lo decretó asi y El Espiritú lo glorifica y nos guia hacia Él.

Como critianos, debemos tambien ser Cristocentricos por queCristo es el centro y en la Palabra de Dios es asi.  Y si Cristo es el centro de la Biblia (Y el universo) entonces debe ser el centro de nuestras vidas tambien. Nuestra nueva identidad está en él y en todo momento debemos adorar y dar gracias que por fe, y con un corazon humilde podemos acercarnos a este Rey de Reyes y Señor de Señores a quien merece toda honra y gloria y poder por los siglos de los siglos amen.

El gran misterio en todo esto es esta hermosa verdad:

Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.Romanso 5:8

Arrepientate de tu pecado y de confiar en ti mismo.  Venga a Cristo, crea en Cristo, confia en Cristo.  Tendras paz para con Dios, perdon de tus pecados,  descanso para tu alma. Centre su vida en Cristo, porque él verdaderamente es el centro de todas las cosas.

 

Antonio Salgado Jr.

Fundador de Sociedad Misionera Cristiano Bíblico,